Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polski

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 159 i 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu i okręgu wyborczego nr 18 do Senatu, o liczbie potrzebnych kart do głosowania.

§ 2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych, o ile to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez komisję, o której mowa w § 1.

§ 3.

1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 29, poz. 495 oraz z 2005r. Nr 35, poz. 481 i Nr. 52, poz 721).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (M. P. Nr 63, poz. 722).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006   r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk