Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 listopada 2012 r.

zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z postanowieniami Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt III SW 3/12) oraz z dnia 3 października 2012 r. (sygn. akt III SW 6/12), w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w zdaniu trzecim komunikatu:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 18 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 65 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;”.

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odrzucić sprawozdania 11 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.”;

2) w załączniku nr 1 do komunikatu po pkt 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu:
„13a) Komitet Wyborczy Wyborców Izabelli Sierakowskiej”;

3) w załączniku nr 2 do komunikatu po pkt 16 dodaje się punkt 16a w brzmieniu:
„16a) Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej”;

4) w załączniku nr 3 do komunikatu skreśla się pkt 3 i 5.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-03-2016 12:29
    Wprowadził:Hubert Puchała