Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 stycznia 2006 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 27 grudnia 2005 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 128 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyły 124 komitety wyborcze.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna",
2) Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
3) Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce.

Nie złożył sprawozdania wyborczego Komitet Wyborczy Wyborców „Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa - Kandydaci Niezależni".

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1-127 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.2)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.3)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

2) Tekst jednolity ustawy w Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, kolejne zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz Nr 33, poz. 285.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:27
    Wprowadził:Hubert Puchała