Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
z dnia  19 kwietnia  2004 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 4, o liczbie potrzebnych kart do głosowania.

§ 2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych,   o ile to jest możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez komisję, o której mowa w § 1.

§ 3.

  1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów do konsula nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194).
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4.

Jeżeli sporządzenie karty do głosowania według wzoru, o którym mowa w § 3, nie jest możliwe, konsul sporządza kartę do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, według wzoru i w sposób określony uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 17, poz. 289).

§ 5.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zasad dotyczących drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. (M. P. Nr 14, poz. 224).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk