Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosow

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Obwodowe komisje wyborcze przekażą Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1, będą przekazane według stanu na godzinę 12.00 i na godzinę 18.00.

§ 2.

Tryb i zasady przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. (poz. .............)

TRYB I ZASADY PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2004 R
.

1. Rejonowe komisje wyborcze zobowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i zasady przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., zwanych dalej „danymi”.
2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania (łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” zastępującymi podpisy).
3. Obwodowe komisje wyborcze dwukrotnie przekażą dane — według stanu na godzinę 12.00 oraz na godzinę 18.00, które dalej zwane są „godzinami sprawozdawczymi”.
4. Obwodowe komisje wyborcze przekażą dane właściwym rejonowym komisjom wyborczym przy pomocy podmiotów pośredniczących:

a) obwodowych komisji wyborczych wskazanych przez rejonową komisję wyborczą, zwanych dalej „komisjami pośredniczącymi” lub
b) pełnomocników ustanowionych przez rejonową komisję wyborczą.

5. Rejonowa komisja wyborcza, w zależności od warunków miejscowych, ustala komisje pośredniczące lub ustanawia swoich pełnomocników, upoważniając ich do telefonicznego przyjęcia danych od określonych komisji obwodowych.
6. Rejonowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z podmiotami pośredniczącymi i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym.
7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

a) wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

- numeru obwodu,
- adresu komisji,
- imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,
- numeru telefonu;

b) wskazanie podmiotu pośredniczącego (imienia i nazwiska pełnomocnika lub przewodniczącego komisji pośredniczącej), jego numeru telefonu i adresu;
c) numer telefonu do rejonowej komisji wyborczej, pod którym będą przyjmowane informacje od podmiotów pośredniczących;
d) numer telefonu do rejonowej komisji wyborczej przeznaczonego wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie informacji o liczbie osób uprawnionych i liczbie wydanych kart do głosowania;
e) wskazanie godziny, do której przyjmowane są informacje przez podmioty pośredniczące (do godz. 12.30 oraz 18.30) oraz godziny, do której podmioty pośredniczące przekazują informacje rejonowej komisji wyborczej (do godz. 12.50 oraz 18.50);
f) opisanie sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do podmiotu pośredniczącego i sposobu przekazywania danych od podmiotu pośredniczącego do rejonowej komisji wyborczej;
g) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie informacji powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować telefonu.

8. Do godziny 11.00 w dniu wyborów podmioty pośredniczące skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, celowe jest wzajemne przekazanie informacji o ich numerach, co może ułatwić późniejsze przekazanie danych (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rejonową komisję wyborczą.
9. Podmiot pośredniczący powinien przygotować arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania. 
10. Podmiot pośredniczący powinien być wyposażony w kalkulator w celu ułatwienia sumowania otrzymanych danych liczbowych; obowiązek wyposażenia w kalkulator spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta).
11. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości przystępują do obliczania danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych. 
12. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je podmiotowi pośredniczącemu.
13. Dane przekazywane z komisji obwodowych do podmiotu pośredniczącego powinny zawierać następującą treść:

a) numer obwodu;
b) adres komisji obwodowej;
c) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);
d) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;
e) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

14. Przyjmując telefoniczną informację, podmiot pośredniczący sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą dane liczbowe (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Arkusz z wpisanymi informacjami podpisują członkowie komisji pośredniczącej obecni przy jego sporządzaniu i przekazują rejonowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania wraz z protokołem głosowania w obwodzie. Jeśli funkcje podmiotu pośredniczącego wykonuje pełnomocnik rejonowej komisji wyborczej, podpisuje on arkusz z informacjami z obwodów i przekazuje rejonowej komisji wyborczej w określonym przez nią terminie.
15. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej informacje rejonowa komisja wyborcza może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt 13 lit. a, b, c (np. adres komisji, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała informację, podmiot pośredniczący powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która przekazywała informacje i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.
16. Podmioty pośredniczące oczekują na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 oraz 18.30). Jeśli w tym terminie podmiot pośredniczący nie otrzyma informacji od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie i uzyskać dane z tej komisji.
17. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie informacji z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 12.40 oraz 18.40, podmiot pośredniczący dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodu, z którego nie otrzymał informacji i przekazuje te dane rejonowej komisji wyborczej.
18. Podmiot pośredniczący dwukrotnie dodaje otrzymane z obwodów dane liczbowe o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wyborcach, którym wydano karty do głosowania. Otrzymanie takich samych liczb po dwukrotnym dodawaniu jest warunkiem przekazania zbiorczych danych rejonowej komisji wyborczej. Jeśli podmiotem pośredniczącym jest komisja pośrednicząca, musi ona pamiętać o uwzględnieniu przy dokonywaniu obliczeń również danych ustalonych w swoim obwodzie.
19. Przekazanie danych liczbowych do rejonowej komisji wyborczej następuje na wskazany numer telefonu (pkt 7 lit. c) i zawiera w swojej treści:

a) nazwę gminy,
b) określenie podmiotu pośredniczącego (imię i nazwisko pełnomocnika lub numer obwodu pośredniczącego oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji pośredniczącej),
c) nazwę miejscowości,
d) sumę liczb osób uprawnionych do głosowana w obwodach wchodzących w skład zespołu — w formie jak w pkt 13 lit. d,
e) sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy — w formie jak w 13 lit. e,
f) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib komisji obwodowych, które nie przekazały danych liczbowych.

20. Przy przyjmowaniu informacji telefonicznych przez rejonową komisję wyborczą określone podmioty pośredniczące należy przypisać do określonych numerów telefonów przeznaczonych do przyjmowania informacji przy założeniu, że pod jednym numerem odbierane są informacje od 10-15 podmiotów pośredniczących.
21. Osoby przyjmujące informacje w siedzibie rejonowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz podmiotów pośredniczących, które przekazują im informacje, oraz arkusze do wpisania danych liczbowych, a także kopie informacji przekazanych właściwym grupom komisji, o których mowa w pkt 7.
22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez podmioty pośredniczące informacji do rejonowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12.50 oraz 18.50. Jeśli w tym terminie rejonowa komisja wyborcza nie otrzyma informacji od któregoś z podmiotów pośredniczących, powinna połączyć się z nim telefonicznie i uzyskać dane.
23. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie informacji od podmiotu pośredniczącego nie byłoby możliwe do godziny 12.55 oraz 18.55, rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodów, z których nie otrzymała informacji.
24. Rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych na obszarze swojej właściwości i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o 13.00 i 19.00.
25. Rejonowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy podając również informacją o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów z których dane nie zostały uzyskane.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk