Wyjasnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje.
Po nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z którą art. 1 ust. 3 stanowić ma, iż „dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej” dowód osobisty będzie dla obywateli polskich dokumentem zastępującym na terytorium państw Unii Europejskiej paszport. Zatem ilekroć w przepisach ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) mowa o posługiwaniu się paszportem przez obywatela polskiego przy czynnościach wyborczych dokonywanych na obszarze państw Unii Europejskiej, należy dopuścić posługiwanie się przy tych czynnościach dowodem osobistym. W szczególności dotyczy to wpisywania obywateli polskich przebywających za granicą do spisu wyborców sporządzanego przez konsula (art. 37 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego), a także ustalenia tożsamości wyborcy przez obwodową komisję wyborczą (art. 105 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk