Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sposobu poparcia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Sposób poparcia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego podpisami wyborców określają przepisy art. 60 i 61 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219). Stanowią one, że przy udzielaniu poparcia obowiązują następujące wymogi:

  • każda okręgowa lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w tym okręgu wyborczym, w którym jest ona zgłaszana – art. 60 ust. 1 ustawy,
  • na każdej stronie wykazu podpisów poparcia należy umieścić nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego okręgową listę kandydatów, numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana oraz adnotację w brzmieniu określonym w art. 61 ust. 3 ustawy tj.: „Udzielam poparcia okręgowej liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez .................................... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym ............................ (nr okręgu) w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na  ..................................(dzień, miesiąc, rok)”,
  • poniżej tej adnotacji wpisywane są dane każdego wyborcy obejmujące: nazwisko i imię, adres stałego zamieszkania w Polsce i numer ewidencyjny PESEL oraz jego własnoręczny podpis – art. 61 ust. 2 ustawy.

Z treści powołanych przepisów art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy wynika, że wyborcy udzielają poparcia ustalonej przez komitet wyborczy konkretnej liście okręgowej, zatem zamieszczenie listy kandydatów na formularzu wykazu podpisów — poniżej przytoczonej adnotacji — należy uznać za udogodnienie dla osób udzielających poparcia, odpowiadające istocie tej czynności zgodne z intencją ustawodawcy. Nie jest to jednak obowiązkowy element formularza.

Jeżeli lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nie zostanie umieszczona na formularzu, wówczas osoba zbierająca podpisy powinna na wniosek wyborcy chcącego udzielić poparcia przedstawić do wglądu listę kandydatów.

Z uwagi na udzielenie poparcia przez wyborcę konkretnej liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, nie powinno być różnic między zgłaszaną listą kandydatów a listą umieszczoną na formularzach wykazu podpisów lub listą okazywaną na prośbę udzielającego poparcia. Jeżeli wystąpią różnice to ich ocena będzie należała do okręgowej komisji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk