Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 18 lutego 2013 r.

zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt III SW 8/12), w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r. (M.P. poz. 881) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 37 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;",

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) odrzucić sprawozdania 9 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.";

3) w załączniku nr 1 do komunikatu po pkt 15 dodaje się punkt 15a w brzmieniu: „15a. Polska Partia Narodowa (EwP 180)";

4) w załączniku nr 3 do komunikatu skreśla się pkt 5.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-03-2016 15:52
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:21-03-2016 15:53
    Wprowadził:Hubert Puchała