Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 października 2010 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

       Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r. ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 74 partie polityczne. Sprawozdania złożyły także partie: Partia Piratów (EwP 282)2) oraz Polska Patriotyczna (EwP 289), wykreślone z ewidencji w 2009 r. Ponadto - z naruszeniem ustawowego terminu - sprawozdania złożyły partie: Polska Partia Ekologiczna (EwP 144) oraz Wolność i Praworządność (EwP 236). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 78 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:
1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 34 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2. przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 35 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
3. odrzucić sprawozdania 9 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652. 
2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji w 2009 r.

 


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 października 2010 r.
Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

 1. Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)
 2. Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)
 4. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)
 5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)
 6. Unia Pracy (EwP 62)
 7. Forum Samorządowe (EwP 73)
 8. Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)
 9. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)
 10. Porozumienie Polskie (EwP 90)
 11. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
 12. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)
 13. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)
 14. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)
 15. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)
 16. Stronnictwo Pracy (EwP 196)
 17. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)
 18. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)
 19. Partia Rozwoju (EwP 205)
 20. Polska Partia Pracy (EwP 211)
 21. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)
 22. Nowa Lewica (EwP 220)
 23. Unia Lewicy III RP (EwP 227)
 24. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)
 25. Ruch Patriotyczny (EwP 232)
 26. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)
 27. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)
 28. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)
 29. Porozumienie Pokoleń (EwP 252)
 30. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)
 31. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)
 32. Elektorat (EwP 281)
 33. Europa Wolnych Ojczyzn (EwP 293)
 34. Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

  1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)
      Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
  2. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)
      Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)
      Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
  4. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)
      Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.
  5. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)
      Wskazane uchybienia polegają na:
      - 
przyjęciu od jednej osoby wpłat w kwocie przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
      - nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.
  6. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)
      Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.
  7. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)
     Wskazane uchybienia polegają na:
     - 
przyjęciu wpłaty dokonanej na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej,
     - 
wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
  8. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)
      Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
  9. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)
      Wskazane uchybienia polegają na:
      - 
przyjęciu jednorazowych wpłat gotówkowych przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę,
      - 
wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
10. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)
     Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.
11. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
12. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
13. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
14. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
15. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193)
      Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.
16. Przymierze dla Polski (EwP 200)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
17. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
18. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
19. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
20. Wolność i Praworządność (EwP 236)
     Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.
21. Związek Słowiański (EwP 253)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
22. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
23. Partia Kobiet (EwP 259)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
24. Partia Zielonych (EwP 260)
     Wskazane uchybienia polegają na:
     - 
nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach,
     - 
wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
25. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
26. Samoobrona Patriotyczna (EwP 268)
     Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.
27. Libertas (EwP 270)
     Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości zgodnie z wymogami ustawowymi.
28. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej" (EwP 272)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
29. Stronnictwo „Piast" (EwP 277)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
30. Polska Lewica (EwP 279)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
31. Partia Piratów (EwP 282)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
32. Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 283)
     Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego przed przystąpieniem partii do udziału w wyborach.
33. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
34. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)
     Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.
35. Polska Patriotyczna (EwP 289)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2009 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez partię dochodów z majątku ze źródeł niedozwolonych.
2. Unia Polityki Realnej (EwP 23)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek:
    niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona
    zgodnie z wymogami ustawowymi,
spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii
    pożyczek pozabankowych.
3. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło
    stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona zgodnie z wymogami ustawowymi.
4. Polska Partia Narodowa (EwP 180)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezawierania wszystkich informacji dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło
    stwierdzenie, czy gospodarka ta była prowadzona zgodnie z wymogami ustawowymi.
5. Zieloni 2004 (EwP 182)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii
    pożyczek pozabankowych.
6. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii
    pożyczek pozabankowych.
7. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek:
    - gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym,
    - 
pozyskiwania środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
8. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii
    pożyczek pozabankowych.
9. Partia Regionów (EwP 286)
    Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:22-03-2016 10:32
  Wprowadził:Hubert Puchała
 • Data modyfikacji:22-03-2016 11:04
  Wprowadził:Hubert Puchała