Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2009 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 października 2010 r.
o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2009 r.

     Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1))Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2009 r. ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 7 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy postanowiła:
1. przyjąć bez zastrzeżeń informacje 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2. przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 2 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 października 2010 r.
Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)
2. Unia Pracy (EwP 62)
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)
4. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
5. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2009 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)
   Wskazane uchybienie polega na przeznaczeniu środków finansowych zgromadzonych 
   w ramach Funduszu Eksperckiego na cele niezgodne z ustawowo określonymi.
2. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)
   Wskazane uchybienie polega na przeznaczeniu środków finansowych zgromadzonych 
   w ramach Funduszu Eksperckiego na cele niezgodne z ustawowo określonymi.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-03-2016 11:12
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:22-03-2016 11:16
    Wprowadził:Hubert Puchała