Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez Powiatową Komisję Wyborczą i Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w przedterminowych wybora

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lutego 2003 r.

 

w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez Powiatową Komisję Wyborczą i Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 22 ust. 3 i art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r., Powiatowa Komisja Wyborcza i Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu mogą wykorzystać technikę elektroniczną przy ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów na warunkach i w sposób określony:

- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (M. P. Nr 39, poz. 609 i Nr 48, poz. 706),

- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sposobu ustalenia wyników głosowania do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (M. P. Nr 46, poz. 681),

- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa (M. P. Nr 49, poz. 714).

 

§ 2.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu ustali w porozumieniu z Powiatową Komisją Wyborczą w Wałbrzychu harmonogram wykonania zadań związanych z zastosowaniem techniki elektronicznej w wyborach, o których mowa w § 1, przy uwzględnieniu terminów wykonania poszczególnych czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                     Państwowej Komisji Wyborczej

                                                                                     (-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:07
    Wprowadził:Hubert Puchała