Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć t

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 października 2002 r.

 

w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) i Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wytyczne dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat, stanowiące załącznik do uchwały lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

 

 

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 października 2002 r. (poz. ......)

 

Wytyczne
dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania

 

 

 1. Gdy w pierwszym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta uczestniczyło dwóch lub więcej kandydatów i żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, a przed ponownym głosowaniem pozostał tylko jeden kandydat mogący uczestniczyć w tym głosowaniu, gdyż pozostali kandydaci zostali skreśleni z listy kandydatów z przyczyn wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wówczas głosowanie ponowne przeprowadza się na jednego kandydata. Gminna (miejska) komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie obwieszczeń.

  W opisanej wyżej sytuacji w ponownym głosowaniu drukuje się karty według wzoru określonego w załączniku nr 3b do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 45, poz. 677).

  Protokoły głosowania w obwodach sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Państwowej Komisji Wyborcze z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M.P. Nr 33, poz. 608).

  Protokół wyborów sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego oraz o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 45, poz. 675).

  Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów wyboru wójta dokonuje rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

  Podany w niniejszych wytycznych sposób postępowania wynika z odpowiedniego stosowania art. 11 ust. 3-5, art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 2. Jeśli przed pierwszym głosowaniem na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, na skutek dokonanych skreśleń z listy kandydatów dokonanych po wydrukowaniu kart do głosowania, pozostanie tylko jeden kandydat to głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu kart do głosowania z nazwiskami skreślonych z listy kandydatów. Konieczne jest wydrukowanie kart z nazwiskiem jednego kandydata (z dwoma kratkami oznaczonymi wyrazami "tak" i "nie") według wzoru określonego w załączniku nr 3b do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 23 września 2002 r. wskazanej w pkt 1 niniejszych wytycznych.
  Również jeśli przed ponownym głosowaniem, po wydrukowaniu kart do głosowania, na skutek dokonanych skreśleń z listy kandydatów okaże się, że na karcie do głosowania powinno być umieszczone nazwisko innego kandydata, to głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu karty do głosowania z nazwiskiem skreślonego z listy kandydata, lecz konieczne jest wydrukowanie kart z właściwymi nazwiskami dwóch kandydatów.
  Konieczność wydrukowania nowych kart może wystąpić w przeddzień głosowania lub w dniu głosowania. Wówczas wydrukowanie i dostarczenie właściwych kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych przed godziną 6.00 w dniu głosowania może okazać się niemożliwe.
  W takich przypadkach gminna lub miejska komisja wyborcza powinna niezwłocznie:
  - powiadomić właściwego komisarza wyborczego o zaistniałej sytuacji,
  - zarządzić druk kart do głosowania,
  -  zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wyborczych,
  -  zawiadomić obwodowe komisje wyborcze o konieczności przerwania głosowania i przedłużenia go albo odroczenia głosowania do dnia następnego, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarczenia nowych kart do głosowania, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostaną dostarczone i podjęte zostanie głosowanie,
  -  podać niezwłocznie do wiadomości wyborców w gminie (mieście) informację o zmianach na liście kandydatów oraz o konieczności i przyczynie przerwania lub odroczenia głosowania ze wskazaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwało. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań w celu upowszechnienia omawianej informacji na terenie gminy (miasta), z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

 

                      Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu zawiadomienia, podejmują uchwały w sprawie przerwania i przedłużenia lub odroczenia głosowania, zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu otrzymanym od gminnej (miejskiej) komisji wyborczej. W uchwale podaje się przyczynę przerwy lub odroczenia głosowania oraz termin podjęcia przerwanego głosowania i czas jego trwania. Uchwałę obwodowa komisja wyborcza wywiesza w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców. O zarządzonej przerwie lub odroczeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza powiadamia gminną (miejską) komisję wyborczą. Powiadamianie wójta oraz komisarza wyborczego jest zbędne, gdyż zostali oni wcześniej powiadomieni o konieczności przerwania bądź odroczenia głosowania przez terytorialną komisję wyborczą.

                     Nie jest dopuszczalne odroczenie lub przerwanie głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a prowadzenie głosowania w wyborach do rad. Po przerwaniu lub odroczeniu głosowania urnę, karty do głosowania, spisy wyborców oraz pieczęć komisji należy przechować w sposób określony w art. 47 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 11:08
  Wprowadził:Hubert Puchała