Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2002 r.

 w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 3.

Dla wyborów do rad powiatów oraz do rad w miastach na prawach powiatu:

1) stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, o którym mowa w § 2 pkt 1,
2) ustala się wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 4.

Dla wyborów do sejmików województw:

1) ustala się wzór protokołu wyników głosowania na obszarze powiatu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,
2) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,
3) stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, o którym mowa w § 3 pkt 2.

 

§ 5.

Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

 

§ 6.

Ustala się dla wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

1) wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,
2) wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i rezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,
3) wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów w przypadku ponownego głosowania, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.

 

§ 7.

Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:

1) na radnego rady gminy, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały,
2) na radnego rady powiatu, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały,
3) na radnego sejmiku województwa, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały,
4) na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.

 

§ 8.

1. W wyborach do Rady m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu wyborów, o których mowa w § 3, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.

2. W wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.

 

§ 9.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

           Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
      (-) Ferdynand Rymarz        

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:12
    Wprowadził:Hubert Puchała