Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wytycznych dla Komisarza Wyborczego w Warszawie, Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszkowie, Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie i obwodowych komisji wyborczych w Nadarzynie oraz w

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie wytycznych dla Komisarza Wyborczego w Warszawie, Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszkowie, Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie i obwodowych komisji wyborczych w Nadarzynie oraz w Michałowicach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy Nadarzyn, wyborów do Rady Gminy Nadarzyn oraz wyborów do Rady Powiatu Pruszkowskiego w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 23 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla Komisarza Wyborczego w Warszawie, Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszkowie, Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie i obwodowych komisji wyborczych w Nadarzynie oraz w Michałowicach dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy Nadarzyn, wyborów do Rady Gminy Nadarzyn oraz wyborów do Rady Powiatu Pruszkowskiego w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 23 stycznia 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2004 r.

WYTYCZNE DLA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE, POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRUSZKOWIE, GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NADARZYNIE I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W NADARZYNIE ORAZ W MICHAŁOWICACH DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PONOWNYCH WÓJTA GMINY NADARZYN, WYBORÓW DO RADY GMINY NADARZYN ORAZ WYBORÓW DO RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 23 STYCZNIA 2005 R.

Wybory ponowne Wójta Gminy Nadarzyn, do Rady Gminy Nadarzyn oraz do Rady Powiatu Pruszkowskiego w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone na dzień 23 stycznia 2005 r. w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2004 r. (Sygn. akt I ACz 1388/04), przeprowadza się stosując:

- ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055),
- wydane na podstawie powołanych ustaw akty wykonawcze,
- wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej wydane na podstawie powołanych ustaw, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych wytycznych.

Wybory ponowne przeprowadzają komisje wyborcze powołane w związku z wyborami przeprowadzonymi w dniu 27 października 2002 r.
W wyborach uczestniczą komitety wyborcze, które uczestniczyły w wyborach unieważnionych.

I. Zadania Komisarza Wyborczego w Warszawie.

Komisarz Wyborczy w Warszawie:

1) poda do wiadomości publicznej komunikat o liczbie mieszkańców gminy Nadarzyn według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 24 ust. 6 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta);

2) zawiadomi komitety wyborcze uczestniczące w wyborach o zasadach finansowania kampanii wyborczej, w szczególności:

a) o zasadach wyliczenia limitu wydatków na kampanię wyborczą w wyborach do Rady Gminy Nadarzyn i do Rady Powiatu Pruszkowskiego (art. 83e ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw), ze wskazaniem, iż liczba mandatów przypadających na okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Nadarzyn wynosi 1, oraz limitu wydatków na kampanię wyborczą w wyborach Wójta Gminy Nadarzyn (art. 24 ust. 6 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta), ze wskazaniem, iż limit wylicza się na podstawie liczby mieszkańców podanej komunikacie, o którym mowa w pkt 1,
b) o tym, że podstawą otwarcia rachunku bankowego przez komitet wyborczy jest dokument, o którym mowa w art. 83d ust. 1 Ordynacji, którym komitet posługiwał się w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.;

3) ustali, czy członkowie terytorialnych komisji wyborczych spełniają wymogi ustawowe oraz czy wyrażają gotowość wykonywania obowiązków członków komisji i w razie potrzeby dokona niezbędnych zmian w składach komisji. W tym celu Komisarz Wyborczy powiadomi przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych o konieczności niezwłocznego zwołania posiedzeń komisji celem:

a) stwierdzenia, czy nie jest konieczne dokonanie w ich składach zmian związanych z ewentualnymi rezygnacjami z członkostwa,
b) przeprowadzenia szkolenia komisji,
c) wykonania zadań komisji związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia wyborów;

4) zawiadomi osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Nadarzyn i Wójta Gminy Michałowice o konieczności ustalenia, czy członkowie obwodowych komisji wyborczych spełniają wymogi ustawowe oraz o konieczności wystąpienia do przewodniczących komisji obwodowych o zwołanie ich posiedzeń celem stwierdzenia, czy nie jest konieczne dokonanie w ich składach zmian związanych z ewentualnymi rezygnacjami z członkostwa oraz przeprowadzenia szkolenia komisji;
Zmian w składach terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych dokonuje się w trybie określonym w § 12 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 37, poz. 588 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 33);

5) skontroluje w ramach nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego prawidłowość sporządzenia:

a) przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego — obwieszczenia o granicach i numerze okręgu wyborczego nr 3 oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu,
b) przez osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Nadarzyn — obwieszczenia o granicach i numerach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach, które powinno wskazywać, że w okręgu wyborczym nr 10 wybierany będzie 1 radny,
c) przez osobę pełniącą funkcję wójta gminy Nadarzyn i przez Wójta Gminy Michałowice — obwieszczenia o granicach i numerach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w którym wymienione powinny być wszystkie obwody głosowania utworzone w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.

II. Zadania terytorialnych komisji wyborczych związane z przygotowaniem wyborów

Terytorialne komisje wyborcze:

1) sprawdzą, czy kandydaci umieszczeni na zarejestrowanych listach kandydatów oraz zarejestrowani kandydaci na wójta gminy Nadarzyn posiadają bierne prawo wyborcze (są ujęci w rejestrze wyborców) i w razie potrzeby podejmą uchwały o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanych list (art. 110 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) oraz o skreśleniu kandydatów na wójta z listy kandydatów (art. 12 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta);

2) zawiadomią komitety wyborcze uczestniczące w wyborach o konieczności aktualizacji danych kandydatów (nazwiska, imiona, miejsce zamieszkania), informując, że:

a) w wyborach uczestniczyć będą wszyscy kandydaci zgłoszeni w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r., którzy nadal mają prawo wybieralności, o ile przed dniem wyborów nie wycofają zgody na kandydowanie, w związku z czym pełnomocnicy komitetów wyborczych winni skontaktować się z kandydatami w celu powiadomienia ich o tym, że nazwiska ich zostaną umieszczone na obwieszczeniach i kartach do głosowania, o ile nie wycofają zgody na kandydowanie (w wyborach będzie uczestniczyć również kandydat, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. został wybrany radnym gminy Nadarzyn, a następnie zrzekł się mandatu — o ile nie wycofa zgody na kandydowanie),
b) obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów oraz o zarejestrowanych kandydatach na wójta będą zawierały dane zawarte w dokumentach związanych z rejestracją list i kandydatów przed wyborami przeprowadzonymi w dniu 27 października 2002 r., z uwzględnieniem skreśleń z list i skreśleń kandydatów, o których mowa w pkt 1, aktualizacji wieku kandydatów na podstawie danych ewidencji ludności oraz z uwzględnieniem wniosków pełnomocników wyborczych o aktualizację danych, złożonych we wskazanym przez terytorialną komisję wyborczą terminie,

3) sporządzą obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów oraz o zarejestrowanych kandydatach na wójta w sposób opisany w pkt 2 lit. b; zmiany wynikające z wycofania zgody na kandydowanie lub informacji o zmianie danych kandydatów przekazanych po sporządzeniu obwieszczeń komisje podadzą do wiadomości wyborców w formie dodatkowych obwieszczeń,

4) ustalą treść kart do głosowania na podstawie danych zaktualizowanych w sposób opisany w pkt 3; informacja o sposobie głosowania zamieszczona na karcie do głosowania w wyborach do Rady Gminy Nadarzyn w okręgu wyborczym nr 10 wskazywać będzie, iż głosować można najwyżej na 1 kandydata, a postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

III. Zadania obwodowych komisji wyborczych.

Obwodowe komisje wyborcze przeprowadzą głosowanie i ustalą jego wyniki oraz sporządzą protokoły głosowania w obwodzie stosując wzory protokołów:

a) w wyborach wójta gminy Nadarzyn — stanowiący załącznik nr 7 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M. P. Nr 39, poz. 608),
b) w wyborach do Rady Gminy Nadarzyn — stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w lit. a, z tym, że obwodowe komisje wyborcze właściwe dla okręgu wyborczego nr 10 w pkt II.6a po wyrazie „mandatów” dopiszą wyrazy „do obsadzenia”,
c) w wyborach do Rady Powiatu Pruszkowskiego — stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w lit. a.

IV. Zadania terytorialnych komisji wyborczych związane z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów

Gminna Komisja Wyborcza w Nadarzynie:

1) ustali wyniki głosowania i wyniki wyborów Wójta Gminy Nadarzyn oraz sporządzi protokół wyników głosowania i wyniku wyborów, stosując wzór protokołu stanowiący załącznik nr 9 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowane w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 675);

2) ustali wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Gminy Nadarzyn oraz sporządzi:

a) zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych, stosując wzór zestawienia stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w pkt 1, z tym, że w zestawieniu wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 w pkt 4 ppkt 1 po wyrazie „mandatów” dopisze wyrazy „do obsadzenia”,
b) protokół z wyborów ponownych stosując wzór protokołu stanowiący załącznik nr 6 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 3, poz. 33), z tym, że w pkt V protokołu Komisja zamieści informację o tym, że w okręgu wyborczym wybierany był 1 radny, bowiem tylko 1 mandat w tym okręgu był nieobsadzony, a 1 mandat został obsadzony w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 11 maja 2003 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Pruszkowie:

1) ustali wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr 3 i wyniki wyborów w tym okręgu. W celu ustalenia, które listy kandydatów uczestniczą w podziale mandatów w okręgu nr 3 komisja ustali liczbę głosów ważnych oddanych ogółem na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych (pkt III.1) oraz liczbę głosów stanowiącą 5% tej liczby (pkt III.2), biorąc pod uwagę wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach ponownych oraz wyniki głosowania w pozostałych okręgach wyborczych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.;

2) sporządzi:

a) zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3, stosując wzór stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa wyżej w pkt 1 zadań Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie,
b) protokół z wyborów ponownych stosując wzór protokołu określony w załączniku nr 5 do uchwały, o której mowa w lit. a, z tym że w punkcie I protokołu Komisja wpisze „I. Wybory ponowne przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 3, w którym wybierano 4 radnych.”,

3) do protokołu wyborów dołączy wyjaśnienie o wykonanych czynnościach obejmujące informację o tym, że wybory przeprowadzono wyłącznie w okręgu wyborczym nr 3, bowiem wyłącznie w tym okręgu zostały one unieważnione oraz że podziału mandatów dokonano wyłącznie w okręgu wyborczym nr 3, ustalając, które listy kandydatów uczestniczą w podziale mandatów w sposób opisany w pkt 1, bowiem orzekając o nieważności wyborów w tym okręgu Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził wygaśnięcie mandatów radnych wybranych w tym okręgu, nie stwierdził zaś wygaśnięcia mandatów radnych wybranych w pozostałych okręgach wyborczych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:18
    Wprowadził:Hubert Puchała