Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Wars

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 września 2002 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się dla wyborów do rad powiatów wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dla wyborów do sejmików województw wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dla wyborów do Rady miasta stołecznego Warszawy wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dla wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10.

W wyborach do rad miast na prawach powiatów stosuje się odpowiednio wzór protokołu głosowania określony w § 2.

§ 11.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący          
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz     

 

Tekst uchwały wraz z załącznikami jest dostępny poniżej w formacie "pdf"

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk