Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 26 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) i dzielnicowe, w dzielnicach w m. st. Warszawie, komisje wyborcze, zwane dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi, są powoływane w składzie od 7 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników, zwanych dalej pełnomocnikami komitetów wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W skład każdej wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu jako przewodniczący, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) sędzia wskazany przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

§ 2.

Organami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze województwa są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3.

1. Obwodowe komisje wyborcze są powoływane w składzie od 5 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako członek komisji, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek samorządowych.

3. Organami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania obwodowych komisji wyborczych są zarządy gmin.

§ 4.

1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć organowi właściwemu do powołania danej komisji uwierzytelnioną kopię postanowienia organu wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pełnomocnicy komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 000 mieszkańców dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć organowi właściwemu do powołanie danej gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych uwierzytelnioną kopię dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego.

3. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

§ 5.

1. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla której wyboru jest właściwa dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze:

województwa - jeżeli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej,

powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej,

gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej,

dzielnicy w m. st. Warszawie - jeżeli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej.

2. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba zamieszkująca na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i spełniająca warunki, o których mowa w ust.3 i 4.

3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej, zwanych dalej komisjami wyborczymi, może być osoba posiadająca prawa wyborcze, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

4. Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

§ 6.

1. Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych są zgłaszani organom, o których mowa w § 2, najpóźniej w 48 dniu przez dniem wyborów.

2. Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani właściwym zarządom gmin (miast) najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

3. Dla zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych stosuje się wzory zgłoszenia, stanowiące załączniki nr 2 i 3.

§ 7.

1. Organ właściwy do powołania komisji wyborczych powołuje w skład każdej komisji wyborczej po jednym przedstawicielu prawidłowo zgłoszonym przez pełnomocników każdego komitetu wyborczego.

2. Przy powoływaniu w skład komisji wyborczych uwzględnia się kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów w zgłoszeniu.

3. Ta sama osoba może być powołana tylko w skład jednej komisji wyborczej.

§ 8.

1. Liczebność komisji wyborczych jest ustalana, z uwzględnieniem § 1 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2 i § 7 ust. 1 i 3, według następujących zasad:

1) jeżeli zgłoszona liczba kandydatów odpowiada liczbie osób, które mogą być powołane w skład komisji, komisja jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów,

2) jeżeli zgłoszona liczba kandydatów przekracza dopuszczalny skład komisji, komisja jest powoływana w największym dopuszczalnym składzie,

3) jeżeli do składu komisji wyborczej zgłoszono mniejszą liczbę kandydatów, od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, komisja jest powoływana w minimalnym dopuszczalnym składzie.

2. Sposób postępowania w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa odpowiednio § 9 i § 10.

§ 9.

1. W przypadku zgłoszenia do składu komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, organ właściwy do powołania komisji ustala skład komisji w trybie publicznego losowania.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania organ przeprowadzający losowanie podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, stosowne zawiadomienie.

3. Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie do każdej komisji. Niezależnie od liczby kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych pełnomocników komitetów wyborczych, w losowaniu uczestniczy tylko jeden kandydat z każdego zgłoszenia do danej komisji, w kolejności określonej w § 7 ust. 2 uchwały.

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert, losuje się ich tyle, ile nazwisk należy wylosować do składu komisji. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu oraz są odczytywane imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osobę przeprowadzającą losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, nazwę i siedzibę komisji, liczbę kandydatów spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji.

§ 10.

1. W przypadku zgłoszenia do składu komisji liczby kandydatów mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład spośród kandydatów z tych zgłoszeń do komisji, które zawierają więcej niż jedną kandydaturę, stosując odpowiednio przepisy § 9. Skład obwodowej komisji wyborczej może być również uzupełniony osobami powołanymi spośród kandydatów zgłoszonych do innych obwodowych komisji wyborczych.

2. W przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, nie pozwala na uzupełnienie składu komisji, organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład powołując wyborców, których nie zgłosili pełnomocnicy komitetów wyborczych. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

3. Uzupełnienie składów terytorialnych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 42 dniu przed dniem wyborów, a uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych najpóźniej w 18 dniu przed dniem wyborów.

§ 11.

1. Składy komisji wyborczych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który je powołał.

2. Skład wojewódzkiej komisji wyborczej ogłasza się w prasie regionalnej oraz wywiesza w siedzibie komisji i w siedzibach powiatowych oraz gminnych (miejskich) komisji wyborczych.

3. Składy powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych wywiesza się odpowiednio w starostwach i w urzędach gmin (miast) stanowiących siedzibę danej komisji.

4. Składy obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w urzędzie gminy (miasta) oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.

§ 12.

1. Zmiany w składach terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych mogą być dokonywane w przypadku:

1) nieobecności członka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności,

2) zrzeczenia się członkostwa w komisji,

3) niewykonywania obowiązków członka komisji,

4) utraty członkostwa w komisji na skutek podpisania zgody na kandydowanie na radnego,

5) utraty członkostwa w komisji na skutek stwierdzenia pokrewieństwa, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego,

6) stwierdzenia, że komitet wyborczy, który zgłosił kandydaturę członka komisji nie dokonał zgłoszenia listy kandydatów na radnych do rejestracji,

7) powiadomienia właściwego organu wyborczego o rozwiązaniu komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę członka komisji.

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej jest obowiązana powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji wyborczej o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, powodującej utratę członkostwa w komisji wyborczej.

3. Przewodniczący komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić niezwłocznie organ, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji wyborczej.

4. Odwołania ze składu komisji wyborczej dokonuje organ, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę odwoływanego członka.

5. Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje z nadwyżki kandydatów zgłoszonych przez pełnomocnika, który zgłosił kandydaturę odwołanego członka. Jeśli nadwyżka taka nie występuje, uzupełnienie składu komisji jest dokonywane na zasadach określonych w § 10, lecz tylko wówczas, gdy liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu komisji.

§ 13.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Monitor Polski Nr 27, poz. 388 i Nr 29, poz. 410)

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz podaniu do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Ferdynand Rymarz       

 

Załączniki do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej z
dnia 26 sierpnia 2002 r.

Załącznik nr 1

 

WYKAZ
komisarzy wyborczych, ich siedzib i ich właściwość terytorialna do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych(wojewódzkiej, powiatowych, gminnych i dzielnicowych) oraz powołania tych komisji

 

Lp. Nazwa i siedziba komisarza wyborczego Właściwość terytorialna komisarza wyborczego
1 2 3
I. Województwo dolnośląskie
1. Komisarz Wyborczy we Wrocławiu Wojewódzka Komisja Wyborcza we Wrocławiukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Wrocław.
2. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Jelenia Góra.
3. Komisarz Wyborczy w Legnicy komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Legnica.
4. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Wałbrzych.
II. Województwo kujawsko-pomorskie
1. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy Wojewódzka Komisja Wyborcza w Toruniukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Bydgoszcz.
2. Komisarz Wyborczy w Toruniu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego, wąbrzeskiego; komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Grudziądz, Toruń.
3. Komisarz Wyborczy we Włocławku komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Włocławek.
III. Województwo lubelskie
1. Komisarz Wyborczy w Lublinie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lubliniekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Lublin
2. Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Biała Podlaska.
3. Komisarz Wyborczy w Chełmie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Chełm
Komisarz Wyborczy w Zamościu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Zamość.
IV. Województwo lubuskie
1. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze Wojewódzka Komisja Wyborcza w Zielonej Górze komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Zielona Góra.
2. Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gorzowskiego, miedzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko?drezdeneckiego, sulęcińskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski.
V. Województwo łódzkie
1. Komisarz Wyborczy w Łodzi Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brzezińskiegołódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Łódź.
2. Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski.
3. Komisarz Wyborczy w Sieradzu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego;
4. Komisarz Wyborczy w Skierniewicach komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Skierniewice.
VI. Województwo małopolskie
1. Komisarz Wyborczy w Krakowie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowiekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kraków.
2. Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Nowy Sącz.
3. Komisarz Wyborczy w Tarnowie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Tarnów.
VII. Województwo mazowieckie
1. Komisarz Wyborczy w Warszawie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawiekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego. komisja miejska dla wyboru Rady m. st. Warszawy komisje terytorialne (dzielnicowe) na obszarze dzielnic w m. st. Warszawie: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz
2. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego
2. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego,, wyszkowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Ostrołęka.
3. Komisarz Wyborczy w Płocku komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Płock.
4. Komisarz Wyborczy w Radomiu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Radom.
5. Komisarz Wyborczy w Siedlcach komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Siedlce.
VIII. Województwo opolskie
1. Komisarz Wyborczy w Opolu I Wojewódzka Komisja Wyborcza w Opolukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Opole.
2. Komisarz Wyborczy w Opolu II komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, prudnickiegostrzeleckiego.
IX. Województwo podkarpackie
1. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowiekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Rzeszów.
2. Komisarz Wyborczy w Krośnie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Krosno
3. Komisarza Wyborczy w Przemyślu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Przemyśl
4. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Tarnobrzeg.
X. Województwo podlaskie
1. Komisarz Wyborczy w Białymstoku Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstokukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego;komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Białystok.
2. Komisarz Wyborczy w Łomży komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Łomża.
3. Komisarz Wyborczy w Suwałkach komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Suwałki.
XI. Województwo pomorskie
1. Komisarz Wyborczy w Gdańsku Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańskukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego;komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
2. Komisarz Wyborczy w Słupsku komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego, słupskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu:Słupsk.
XII. Województwo śląskie
1. Komisarz Wyborczy w Katowicach Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicachkomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego; komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.
2. Komisarza Wyborczy w Bielsku Białej komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywieckiego; komisje miejskie w miastach na prawach powiatów: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory.
3. Komisarz Wyborczy w Częstochowie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Częstochowa.
XIII. Województwo świętokrzyskie
1. Komisarz Wyborczy w Kielcach I Wojewódzka Komisja Wyborcza w Kielcachkomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kielce.
2. Komisarz Wyborczy w Kielcach II komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, staszowskiego.
XIV. Województwo warmińsko-mazurskie
1. Komisarz Wyborczy w Olsztynie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Olsztyniekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Olsztyn.
2. Komisarz Wyborczy w Elblągu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Elbląg.
XV. Województwo wielkopolskie
1. Komisarz Wyborczy w Poznaniu Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniukomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, poznańskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Poznań.
2. Komisarz Wyborczy w Kaliszu komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Kalisz.
3. Komisarz Wyborczy w Koninie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, tureckiego, wrzesińskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Konin.
4. Komisarz Wyborczy w Lesznie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: gostyńskiego, grodzickiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Leszno.
5. Komisarz Wyborczy w Pile   komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego.
XVI. Województwo zachodniopomorskie
1. Komisarz Wyborczy w Szczecinie Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczeciniekomisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego; komisje miejskie w miastach na prawach powiatów:Szczecin, Świnoujście.
2. Komisarz Wyborczy w Koszalinie komisje terytorialne (powiatowe i gminne) na obszarze powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego; komisja miejska w mieście na prawach powiatu: Koszalin.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk