Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2002 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

   Warszawa, dnia 17 września 2002 r.

             PAŃSTWOWA
     KOMISJA WYBORCZA
           
ZPOW-750-1/02

 

KOMUNIKAT

O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW 
DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

I.

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) przyznaje jednolite numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Numery te Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, w drodze losowania, najpóźniej na 25 dni przed dniem wyborów, a więc do 2 października 2002 r.

 

2. Ustalenia, które komitety wyborcze spełniły warunek dla przyznania ich listom jednolitych numerów, Państwowa Komisja Wyborcza dokona na podstawie informacji komisarzy wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do sejmików województw.

 

II.

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 2 października 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, w Warszawie, ul. Wiejska 10, Sala Biała (I piętro).

 

2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w następujący sposób:

1) dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,

2) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą następnie odczytywane przez losujące osoby i powtarzane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej,

3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane. Stanowić one będą dokumentację losowania.

 

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a o wyniku losowania niezwłocznie zostaną powiadomione, w formie komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej, wojewódzkie komisje wyborcze, pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz komisarze wyborczy.

                                                                                      Przewodniczący            
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz       

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk