Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. o tworzeniu komitetów wyborczych

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2002 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-138/02

Informacja

o tworzeniu komitetów wyborczych

 

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zwanej dalej Ordynacją stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem na ich rzecz kampanii wyborczej wykonują na zasadzie wyłączności, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i prowadzą kampanię wyborczą na ich rzecz (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089).

Komitety wyborcze mogą być tworzone nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, bowiem czynności określone w Ordynacji wyborczej dokonane przed tym terminem są nieważne (art. 65 ust. 1a Ordynacji).

Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - adres www.pkw.gov.pl.

 

1. Tworzenie komitetów wyborczych

a) Tworzenie komitetu wyborczego przez partię polityczną

Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Koniecznymi czynnościami związanymi z utworzeniem komitetu jest powołanie:

- pełnomocnika wyborczego,

- pełnomocnika finansowego.

Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy "komitet wyborczy" oraz nazwę partii politycznej. Nazwa ta może zawierać również skrót nazwy partii (art. 64g ust. 1 Ordynacji).

Uwaga!

Z powyższego wynika, że partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mogą tworzyć komitetów wyborczych.

b) Tworzenie komitetu wyborczego przez koalicję partii politycznych.

Partie polityczne mogą zawrzeć między sobą umowę koalicyjną w sprawie utworzenia koalicji wyborczej w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów i rad gmin. Umowę koalicyjną zawierają organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz. Organy te tworzą również koalicyjny komitet wyborczy.

Koalicyjny komitet wyborczy partii politycznej powołuje:

- pełnomocnika wyborczego,

- pełnomocnika finansowego.

Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych zawiera wyrazy "koalicyjny komitet wyborczy" oraz nazwę koalicji wyborczej (art. 64g ust. 2).

Uwaga!

Ordynacja dopuszcza uczestniczenie partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej. Udział partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej wymaga zawiązania każdej z koalicji przez organ statutowy partii uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Nie jest dopuszczalne tworzenie koalicji wyborczych przez struktury terenowe partii politycznych.

Partia uczestnicząca w koalicji wyborczej może co prawda również samodzielnie zgłaszać kandydatów na radnych przez utworzony przez siebie komitet wyborczy, jednakże nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji).

Powyższe uzasadnia, by partie, które zamierzają zgłaszać kandydatów samodzielnie i w ramach koalicji wyborczej lub w ramach kilku koalicji określiły w umowie koalicyjnej zakres działania koalicji wyborczej przez wskazanie, do których rad koalicja wyborcza będzie zgłaszała wspólne listy kandydatów.

Umowa koalicyjna powinna określać proporcje, w jakich nastąpi zwrot niewykorzystanych przez koalicyjny komitet wyborczy środków finansowych na fundusze wyborcze partii tworzących koalicję. Jeśli proporcje takie nie zostaną w umowie koalicyjnej określone, to środki te są przekazywane na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji).

Przepisy Ordynacji nie pozwalają na tworzenie koalicji wyborczych z udziałem stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także z udziałem wyborców.

 

c)    Tworzenie komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych, zwanych dalej "organizacjami".

Tworzenie komitetu wyborczego organizacji odbywa się w ten sam sposób co tworzenie komitetów wyborczych partii politycznej.

Funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Koniecznymi czynnościami związanymi z utworzeniem komitetu jest powołanie przez ten organ:

- pełnomocnika wyborczego,

- pełnomocnika finansowego.

Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy: "komitet wyborczy"  oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu może zawierać również skrót nazwy tej organizacji (art. 64g ust. 3 Ordynacji).

Uwaga!

Ordynacja nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z właściwego rejestru organizacji (art. 64e ust. 7 Ordynacji) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze mogą tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do właściwych rejestrów.

Organizacja może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe organizacji nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. Organizacje nie mogą tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.

d)   Tworzenie komitetów wyborczych wyborców

Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). Oświadczenie to podpisują osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego.

Projekty oświadczeń o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowią załącznik nr 5 i nr 9 do niniejszej informacji.

Komitet wyborczy wyborców powołuje ze swego grona:

- pełnomocnika wyborczego,

- pełnomocnika finansowego.

Obaj pełnomocnicy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednej gminie liczącej 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż w dwóch województwach musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w więcej niż w dwóch województwach, musi zebrać co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy (art. 64f ust. 7 pkt 3 Ordynacji).

Projekt wykazu podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców jest zwolniony z obowiązku:

- zbierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu,

- powołania pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy w takim komitecie jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu (art. 64f ust. 8 i 10 Ordynacji).

Nazwa komitetu wyborczego wyborców, oprócz wyrazów "komitet wyborczy wyborców" powinna zawierać określenie dostatecznie odróżniające od innych komitetów (art. 64g ust. 4 Ordynacji). Nazwa komitetu wyborczego wyborców oraz skrót tej nazwy muszą być dostatecznie różne od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy sąd. Zgoda partii lub organizacji na użycie przez komitet wyborczy wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 103 ust. 1 Ordynacji).

Uwaga!

Z treści art. 64f ust. 1, 4 i 5 Ordynacji nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców lub popierający utworzenie takiego komitetu musieli być wyborcami (zamieszkiwać) w gminie, powiecie lub w województwie, w którym komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych.

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu.

2.    Obowiązek zawiadomienia właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

O utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50 dnia przed dniem wyborów, to jest do 7 września 2002 r. (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

Z obowiązku zawiadamiania organów wyborczych o utworzeniu komitetu zwolnione są komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców (art. 64f ust 8 Ordynacji).

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu:

- komitetu wyborczego partii politycznej (art. 64c ust. 3 Ordynacji),

- koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych (art. 64d, ust. 4 Ordynacji),

- komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w dwóch województwach (art. 64e ust. 4 Ordynacji),

- komitetu wyborczego wyborców mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w dwóch województwach (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych, z wyjątkiem komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego. Właściwy miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225) obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba komitetu wyborczego.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresemwww.pkw.gov.pl.

 

3. Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

A.    Zawiadomienie o utworzeniu każdego z komitetów i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi spełniać następujące warunki:

Zawiadomienie właściwego organu wyborczego (Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego) o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane najpóźniej do 50 dnia przed dniem wyborów (to jest do 7 września 2002 r.).

W zawiadomieniu podaje się:

- nazwę komitetu wyborczego, skrót jego nazwy, a także adres siedziby komitetu,

-  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

-  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie numerów telefonów do komitetu wyborczego i pełnomocników.

Do zawiadomienia dołącza się oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa. Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

Projekty oświadczeń pełnomocników o przyjęciu obowiązków stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Projekt jego oświadczenia o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Uwaga!

Zgodnie z art. 82a ust. 2 pkt 2 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poseł, senator, radny,

3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

Pełnomocnik finansowy nie może być również pełnomocnikiem wyborczym (art. 82a ust. 2 pkt 1 Ordynacji) z wyjątkiem komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców, w którym to komitecie pełnomocnik wyborczy jest równocześnie pełnomocnikiem finansowym (art. 64f ust. 10 Ordynacji).

Oznaczenie list kandydatów na radnych nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich (art. 102 ust. 2 w związku z art. 99 ust. 3 Ordynacji). Warunek ten należy uwzględnić podając w zawiadomieniu nazwę i skrót nazwy komitetu wyborczego.

B.    Warunki jakie musi spełniać zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Poza spełnieniem warunków omówionych w części A, zawiadomienie powinno zawierać numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać pełnomocnik komitetu wyborczego),

- wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3,5 i 6 Ordynacji).

Projekt zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

C.    Warunki jakie musi spełniać zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu partii politycznych i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych.

Poza spełnieniem warunków omówionych w części A, zawiadomienie powinno zawierać numery ewidencyjne, pod którymi partie tworzące koalicję wyborczą są wpisane do ewidencji partii politycznych.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych dotyczące wszystkich partii tworzących koalicję wyborczą,

- wyciągi ze statutów partii politycznych wskazujące organy upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz,

- tekst umowy o zawiązaniu koalicji.

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu (art. 64d ust. 4, 6 i 7 Ordynacji).

Projekt zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

D.   Warunki jakie musi spełniać zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Poza spełnieniem warunków omówionych w części A, w zawiadomieniu należy podać numer ewidencyjny, pod którym organizacja tworząca komitet wyborczy wpisana jest do rejestru organizacji.

W zawiadomieniu należy wskazać, w których województwach komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- uwierzytelniony odpis z właściwego rejestru organizacji,

- wyciąg ze statutu organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby reprezentujące organ uprawniony do reprezentowania na zewnątrz organizacji, która utworzyła komitet wyborczy (art. 64c ust. 3, 6 i 7 Ordynacji).

Projekt zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

E.    Warunki jakie musi spełniać zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.

Poza spełnieniem warunków omówionych w części A do zawiadomienia dołącza się oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, podpisane przez co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania, z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL (projekt oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji).

Komitety wyborcze, które nie zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż dwóch województwach podają w zawiadomieniu, w którym województwie lub dwóch województwach mają zamiar zgłaszać kandydatów na radnych oraz dołączają do zawiadomienia wykaz obywateli (co najmniej 20) mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu.

Komitety wyborcze, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż dwóch województwach wymieniają w zawiadomieniu województwa, w których zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych oraz dołączają do zawiadomienia wykaz obywateli (co najmniej 1000) mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu.

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu (art. 64f ust. 4-9 Ordynacji).

Projekt wykazu podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Uwaga!

1. Komitet wyborczy, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych do jednej gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców nie zawiadamia o swoim utworzeniu komisarza wyborczego, ani Państwowej Komisji Wyborczej, zaś jego utworzenie nie wymaga poparcia przez 20 obywateli. Komitet taki po zarejestrowaniu list kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie (przy czym w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych nie może być mniejsza od liczby radnych wybieranych w tym okręgu) - art. 7 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - będzie mógł zgłosić do rejestracji kandydata na wójta w tej gminie.

2. Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

- zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców,

- zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż dwóch wymienionych województwach,

- zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż dwóch województwach,

nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.

4.    Procedura przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez organy wyborcze.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia listownie o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania listu.

Uwzględniając, że 50 dzień przed dniem wyborów, w którym to dniu najpóźniej należy złożyć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wypada 7 września 2002 r., to jest w sobotę (dzień wolny od pracy), to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji termin na złożenie zawiadomienia upływa w dniu 9 września 2002 r.

Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Ordynacji warunki, to odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu i postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni wzywa pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

5. Skutki prawne przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji).

Komitet wyborczy utworzony jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców, który nie składa zawiadomienia o swoim utworzeniu może pozyskiwać i wydatkować środki  (pod warunkiem otworzenia rachunku bankowego) oraz wykonywać czynności wyborcze od dnia utworzenia.

Dla komitetów wyborczych, na których ciąży obowiązek zawiadomienia organu wyborczego o swoim utworzeniu, otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.(art. 19 ust. 1 i 2 Ordynacji)

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

 

 

 

Załączniki od 1 do 10 są zamieszczone poniżej w formacie pdf

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:23
    Wprowadził:Hubert Puchała