Wyjaśnienia dotyczące tworzenia obwodów głosowania

Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkich wobec prawa (art. 32 Konstytucji), ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ustala w art. 2 ust. 1 naczelną zasadę powszechności i równości wyborów, a art. 5 i 6 zapewnia prawo wybierania do danej rady każdemu obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady i nie jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych i wyborczych, ani ubezwłasnowolniony. Te reguły powinny być przestrzegane przy wykonywaniu wszystkich czynności wyborczych, w tym przy tworzeniu obwodów głosowania, które, co do zasady, służą zapewnieniu udziału wyborców w głosowaniu. Fakultatywność przepisu art. 30 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej nie oznacza dowolności rady gminy w decydowaniu o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania. Uprawnia on radę do nietworzenia takich obwodów dla mniejszej liczby niż 15 wyborców oraz daje jej także możliwość nieutworzenia obwodu dla większej liczby wyborców, jednakże powinno to być uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:27
    Wprowadził:Hubert Puchała