Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r. ( M.P. nr 25 poz. 429 )
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.
      
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza
przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 10 partiach politycznych,
które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art.28
ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o partiach politycznych.
Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2003 r. przysługiwało 7 partiom politycznym: Unii Wolności (EwP 12), Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Partii Ludowo-Demokratycznej (EwP 60), Sojuszowi Lewicy Demokra-
tycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).
Partie polityczne: Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2), Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) i Unia Pracy (EwP 62) utraciły
prawo do subwencji za 2003 r. Informacja finansowa tych partii obejmuje rozliczenie IV kwartalnej raty subwencji za 2002 r., wypłaconej
w 2003 r.
Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-10 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu,
w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).
     Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
                                                                    Załączniki do komunikatu Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r.
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:12
  Wprowadził:Hubert Puchała