Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotycząceg

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady drukowania i tryb przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 26 maja 2003 r.

Zasady drukowania i tryb przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 1. Druk kart do głosowania zarządza Państwowa Komisja Wyborcza.
 2. Karty zostaną wydrukowane i dostarczone komisarzom wyborczym przez podmiot wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.
 3. Karty zostaną wydrukowane w nakładzie 29 500 000 egzemplarzy. Nakład kart zostanie zwiększony na wniosek komisarzy wyborczych o rezerwy kart w gminach, w których może przebywać znaczna liczba osób z zaświadczeniami o prawie do głosowania lub, gdy z innych powodów, uzasadnione jest dostarczenie do obwodów zwiększonej liczby kart do głosowania.
 4. Karty zostaną zapakowanie w odrębne paczki dla każdego z obwodów głosowania.
 5. Zestaw paczek lub paczki zbiorcze przygotowuje się oddzielnie dla każdej gminy.
 6. Liczba kart do głosowania w paczce dla każdego obwodu powinna odpowiadać liczbie osób objętych spisem uprawnionych do udziału w referendum pomniejszonej o 6% rezerwy. Tak ustaloną liczbę kart dla obwodu zaokrągla się do pięćdziesięciu (w górę lub w dół).
 7. Do obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w domach studenckich i zespołach domów studenckich należy przekazać pełną liczbę kart, bez wyłączania rezerwy. Liczbę kart zaokrągla się do pięćdziesięciu w górę.
 8. Liczba kart do głosowania w paczce z rezerwą mającą pozostawać w depozycie wójta, burmistrza (prezydenta miasta) powinna odpowiadać 6% liczby osób objętych spisem uprawnionych do udziału w referendum w obwodach na obszarze danej gminy, z wyłączeniem obwodów o których mowa w pkt 7. Z uwagi na zaokrąglanie liczby kart przeznaczonych dla obwodów głosowania liczba ta może odbiegać od powyżej ustalonej, lecz nie więcej niż o 1 punkt procentowy.
 9. Każda paczka z kartami dla obwodu głosowania zostanie opisana. Opis będzie zawierał: nazwę gminy, numer obwodu głosowania i siedzibę komisji obwodowej, nazwę delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wskazanie liczby kart w paczce.
 10. Paczki z rezerwą kart są przechowywane w formie depozytu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Zostaną one opisane nazwą gminy, wskazaniem komisarza wyborczego dysponującego rezerwą i liczbą kart w paczce.
 11. Druk, pakowanie i oznaczenie paczek z kartami musi zostać zakończone do 30 maja 2003 r.
 12. Podmiot realizujący zamówienie dostarczy paczki z kartami komisarzom wyborczym dla gmin leżących na ich obszarze działania. Zestawy paczek z kartami dla obwodów zostaną pogrupowane według gmin z dołączeniem paczki z kartami rezerwowymi dla gminy.
 13. Paczki z kartami zostaną dostarczone komisarzom wyborczym w dniach 1 i 2 czerwca 2003 r., przy czym na wniosek komisarzy wyborczych możliwe jest dostarczenie kart w dniu 30 maja 2003 r. lub w dniu 3 czerwca 2003 r.
 14. Karty do głosowania należy przechowywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Komisarz wyborczy ustala sposób zabezpieczenia kart przed dostarczeniem ich obwodowym komisjom do spraw referendum. Komisarz wyborczy może określić sposób przekazania kart do głosowania komisjom obwodowym za pośrednictwem wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
 15. Zaleca się, by protokolarne przekazanie kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum nastąpiło w przeddzień pierwszego dnia głosowania , tj. 6 czerwca 2003 r.
 16. Liczba przekazanych kart do głosowania podlega ścisłemu rozliczeniu przez obwodowe komisje do spraw referendum. W związku z tym obwodowa komisja do spraw referendum skontroluje (przeliczając) liczbę otrzymanych kart do głosowania i protokolarnie potwierdzi ich odbiór. Protokół odbioru kart do głosowania sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w obwodowej komisji, drugi egzemplarz zachowują wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast). Ten sam sposób postępowania należy stosować w wypadku dostarczenia obwodowej komisji dodatkowych kart do głosowania z rezerwy.
 17. Rezerwą kart do głosowania pozostającą w depozycie u wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dysponuje komisarz wyborczy. Może on przekazać również karty z rezerwy na potrzeby innej gminy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:35
  Wprowadził:Hubert Puchała