Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) oraz art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. � Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, nr 74, poz.786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym armatorzy zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowania, przekazanych przez właściwego komisarza wyborczego.

 § 2.

Jeżeli do 5 dnia przed dniem głosowania w referendum ogólnokrajowym armator nie dostarczy kart do głosowania, sporządza je kapitan statku w brzmieniu określonym przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Monitor Polski Nr 22, poz. 330). W takim wypadku na karcie, w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

 § 3.

Kapitan statku informuje na piśmie obwodową komisję do spraw referendum o liczbie otrzymanych lub sporządzonych przez siebie kart do głosowania.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 2, oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk