Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczyposp

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507)  Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1)      warunki oraz sposób korzystania przez pełnomocników komisarzy wyborczych z techniki elektronicznej przy sprawdzaniu pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej komisjami obwodowymi,

2)      warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania przez komisarzy wyborczych na obszarze należącym do ich właściwości terytorialnej,

3)      tryb przekazywania danych z protokołów głosowania za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych,

w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez pełnomocników komisarzy wyborczych z techniki elektronicznej przy sprawdzaniu zgodności arytmetycznej ustalenia wyników głosowania przez komisje obwodowe jest:

1)   używanie oprogramowania (kalkulator wyborczy), wykonanego przez Krajowe Biuro Wyborcze wyłącznie do sprawdzenia poprawności sporządzenia protokołu z głosowania pod względem arytmetycznym, które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą,

2)   posiadanie zestawu komputerowego wyposażonego w system operacyjny Windows 9x lub nowszy oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer min w wersji 4.0.

§ 3.

 1. System informatyczny wspomagający komisarzy wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania umożliwia:

  1)        wprowadzanie i przechowywanie danych o obwodach głosowania, 
  2)        rejestrację danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach,
  3)        ustalenia wyników głosowania na obszarze należącym do właściwości terytorialnej komisarza wyborczego, 
  4)        sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,
  5)        sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji dla sporządzenia protokołu głosowania na obszarze właściwości terytorialnej komisarza wyborczego.

 2. W systemie informatycznym jest realizowana funkcja kontroli zgodności arytmetycznej wprowadzonych danych z protokołów komisji obwodowych oraz funkcja eliminacji błędów przy wprowadzaniu danych przez wymóg dwukrotnego wprowadzenia tych samych danych na dwóch różnych stanowiskach.
 3. Komisarze wyborczy korzystają z systemu informatycznego przy pomocy powołanych przez siebie pełnomocników ds. obsługi informatycznej, których zadania określa załącznik nr 1 do uchwały oraz kierowników operatorów i operatorów, których zadania określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4.

Przesyłanie do Państwowej Komisji Wyborczej danych obejmujących wyniki głosowania w obwodach oraz łączne wyniki głosowania w obwodach na obszarze należącym do właściwości terytorialnej komisarza wyborczego odbywa się przy wykorzystaniu sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz autentyczności i integralności przekazanych danych.

§ 5.

 1. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego zapewniają:

  1)      warunki techniczne pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej komisarzy wyborczych, umożliwiające korzystanie ze wspomagania informatycznego przy ustalaniu poprawności sporządzenia protokołów głosowania w obwodach pod względem zgodności arytmetycznej,
  2)      warunki techniczne i obsługę systemu informatycznego wspomagającego komisarzy wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz 

Załącznik nr 1
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 maja 2003r.

 Zadania pełnomocników ds. obsługi informatycznej komisarzy wyborczych

 1. Pełnomocnicy ds. obsługi informatycznej komisarzy wyborczych są powołani przez komisarzy wyborczych i przy wykonywaniu powierzonych im zadań podlegają komisarzom wyborczym.
 2. Do zadań pełnomocnika ds. obsługi informatycznej komisarza wyborczego należy:

  1)    zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji systemu (przy pomocy serwisanta), w tym:

        a)     pozyskanie lub wynajem we współpracy z dyrektorem delegatury  odpowiedniej liczby komputerów oraz wykonanie sieci lokalnej,
        b)     sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
        c)     ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfiguracji systemu,
        d)     instalacja aplikacji obsługi referendum,
        e)     współpraca z serwisantami lokalnymi i kierownikiem operatorów.

  2)    nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, 
   
  3)    zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego, 

  4)    zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci lokalnej z drukarką i wydzielonego komputera poczty elektronicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę referendum, zgodnie z harmonogramem prac przedreferendalnych, 

  5)     nadzór nad instalacją i sprzętem  w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii oraz skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i  nośników informacji,

6)    znajomość instrukcji obsługi aplikacji systemu informatycznego i przeszkolenie personelu do obsługi tego systemu,

7)    nadzór nad weryfikacją baz danych o obwodach głosowania oraz liczbie uprawnionych do głosowania,

8)    zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, a w szczególności zarządzanie prawami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu informatycznego,

9)    zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu (zgodnie z instrukcją serwisową), 

10)  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym należy odnotowywać wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, a także wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz zmiany haseł użytkowników oraz cząstkowe i końcowe transmisje, transmisje próbne, testy,

11)  organizacja pracy zmianowej personelu serwisującego oraz grupy operatorów,

12)  nadzór administracyjny nad powierzonym sprzętem, nośnikami informacji i dokumentacją, a w szczególności zabezpieczenie po zakończeniu prac materiałów, dokumentacji, dziennika zdarzeń i nośników informacji, i przekazanie ich dyrektorowi delegatury,

13)  realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania,  a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania.


 
Załącznik nr 2
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 maja 2003r.

Zadania kierownika operatorów i operatorów systemu informatycznego komisarzy wyborczych

 I. Zadania kierownika operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego

 Do zadań kierownika operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do referendum:

      a)     zarejestrowanie operatorów w systemie (w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. obsługi informatycznej),
      b)     zarejestrowanie w systemie obwodów głosowania,
      c)     wzięcie udziału w centralnym szkoleniu organizowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze,
      d)     przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi programu wprowadzania danych,

2) podczas kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania (oraz ewentualnego wprowadzania danych o wynikach głosowania w sytuacji awarii systemu):

     a)    nadzór nad obiegiem dokumentów w miejscu rejestracji danych,
     b)    dodatkowa kontrola poprawności protokołów i zgłaszanie zastrzeżeń komisarzowi wyborczemu, 
     c)    opisywanie protokołów zgodnie z wykazem obwodów,
     d)    dostarczanie opisanych protokołów operatorom,
     e)    odbieranie zarejestrowanych protokołów od operatorów,
     f)     nadzorowanie parafowania protokołów przez operatorów zgodnie z podanymi niżej zasadami,
     g)    badanie przypadków wykrycia przez program błędów w danych liczbowych i innych sytuacji wyjątkowych w porozumieniu z  pełnomocnikiem ds. obsługi informatycznej komisarza wyborczego oraz podejmowanie dalszych czynności zgodnie z decyzjami komisarza wyborczego, 
     h)    kontrolowanie kompletności zarejestrowanych danych, 
     i)     wykonywanie innych czynności w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. obsługi informatycznej komisarza wyborczego.

 II. Zadania operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego

 Do zadań operatora systemu informatycznego komisarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do referendum uczestniczenie w szkoleniu dla operatorów,

2) w czasie rejestracji protokołów głosowania:

      a)      wprowadzanie do systemu informatycznego danych z protokołów głosowania w obwodach otrzymanych od kierownika operatorów,
      b)      informowanie kierownika operatorów o stwierdzonych przypadkach braku zgodności arytmetycznej danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach i o innych stwierdzonych uchybieniach w tych protokołach,
      c)      potwierdzanie wprowadzonych danych z protokołu poprzez złożenie parafy na odwrocie dokumentu.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:35
  Wprowadził:Bartosz Goździk