• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe (Monitor Polski Nr 20, poz. 308)
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Uni
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
  Dane teleadresowe obwodów utworzonych za granicą
 • APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o podmiotach, którym wydano zaświadczenia o przysługiwaniu uprawnienia do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych w formie audycji referendalnych oraz o podmiota
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące mozliwości przeprowadzenia referendum lokalnego w tym samym terminie co referendum ogólnokrajowe
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. Nr
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 74, poz. 673)
  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od prac