Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe (Monitor Polski Nr 20, poz. 308)

Uchwała

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe.

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe z inicjatywy obywateli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Każda strona wykazu, o którym mowa w ust. 1, powinna zawierać dane wymienione w tytule wykazu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk