Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.( M.P. nr 31 poz. 416 )
KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.
           Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 
i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej
informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych ciążył na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach
politycznych.
Partie polityczne złożyły informacje finansowe w terminie do dnia 31 marca 2003 r.
Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-10 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu
w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).
                                       Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Załączniki do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 czerwca 2003 r. 
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:35
  Wprowadził:Hubert Puchała