Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

przyjąć sprawozdanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji uzupełniającej Rady Krajowej SLD złożonej w trybie art. 34a ust. 2 ustawy o partiach politycznych stwierdza, co następuje.

 

W okresie sprawozdawczym od 31 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznym uzyskała przychody ogółem w kwocie 14.375.617 złotych. Pozyskane środki pochodzą głównie z wpłat od osób fizycznych dokonywanych na rachunek bankowy i do kasy partii według zasad określonych w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych Łączna kwota wpłat od osób fizycznych wynosi 9.325.625 złotych. W kwocie tej mieszczą się składki członkowskie oraz składki specjalne opłacane przez posłów, senatorów oraz działaczy samorządowych w kwocie podwyższonej, stanowiącej określony procent uposażenia.

 

Ponadto przychodami partii w analizowanym okresie były kredyty bankowe w kwocie 4.176.255 złotych, środki pochodzące z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych, w kwocie 766.868 złotych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 106.869 złotych.

 

Pozyskanie środków z wymienionych źródeł nie narusza przepisów ustawy o partiach politycznych, z wyjątkiem wpłat od 16 osób fizycznych na rachunek bankowy z przekroczeniem limitu, określonego w art. 25 ust. 4 ustawy. Kwota wpłat ponad limit, która wynosi 77.250 złotych, została wydzielona z rachunku bieżącego z przeznaczeniem na złożenie do depozytu sądowego.

 

W części sprawozdania dotyczącej wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego odnotowano przychody w kwocie 8.168.873 złotych. Całość wpływów zgodnie z wymogami ustawy została zgromadzona na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego. Środki pieniężne Funduszu pochodzą z wpłat od osób fizycznych w kwocie 6 958 784 zł., z wpłat własnych partii w kwocie 753.215 złotych oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 456.873 złotych.

 

Część wpłat od osób fizycznych dokonana została z naruszeniem art. 36a ust. 1 i 3 tj. w kwocie ponad dozwolony limit lub w formie innej niż przelewem, czekiem lub kartą płatniczą. Ogółem na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego wpłynęło wpłat nieprawidłowych na kwotę 984.689 złotych. Na podstawie dokumentów bankowych wpłaty nieprawidłowe były na bieżąco wydzielane i ewidencjonowane na wyodrębnionym koncie obrachunkowym. Według raportu biegłego rewidenta, ze środków wpłaconych na Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy dokonano zwrotu wpłacającym, na ich wniosek, wpłat na kwotę 312.660 złotych. Mimo to kwota zwrotów została wliczona do wysokości środków złożonych do depozytu sądowego.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, po przeanalizowaniu sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego i uwzględniając pozytywną opinię biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.

 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

 

 Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                                      

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak                                                                  

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz                                                          
Andrzej Mączyński                                                           
Zbigniew Szonert                                                            
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 15:03
    Wprowadził:Hubert Puchała