Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Prawo i Sprawiedliwość i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Prawo i Sprawiedliwość i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

przyjąć sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Prawo i Sprawiedliwość i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Prawo i Sprawiedliwość i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

W wyniku analizy sprawozdania o źródłach pozyskania środków przez partię polityczną oraz wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego ustalono, że źródła finansowania zarówno partii jak i Funduszu Wyborczego są zgodne z przepisami ustawy o partiach politycznych. W związku ze stwierdzoną niespójnością wewnętrzną sprawozdania, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się jednak do organu statutowego partii o udzielenie w trybie art. 34a ust. 2 w związku z art. 38a ustawy o partiach politycznych wyjaśnień dotyczących różnicy między ogólną kwotą przychodów partii, a kwotą pochodzącą z wpłat własnych przelanych na rachunek Funduszu Wyborczego. Kwota przychodów partii Prawo i Sprawiedliwość wynosiła 697.674 zł, natomiast kwota przelana na rachunek Funduszu Wyborczego wynosiła 2.539. 345 zł. Wyjaśnienia wymagało, z jakich źródeł pochodziły wpłaty własne w podanej kwocie skoro suma wszystkich przychodów partii była znacznie mniejsza. Partia udzieliła wyjaśnienia i dokonała zmiany w części sprawozdania o źródłach pozyskania środków, wliczając zaciągnięty kredyt w kwocie 3.000.000 złotych. W związku z tym, w poprawionej wersji sprawozdania kwota ogólna przychodów partii wynosi 3.217.895 złotych (wpłaty od osób fizycznych 217.100 złotych plus odsetki 795 złotych. i kredyt 3.000.000 złotych) a nie jak podano w pierwszej wersji przychody ogółem 697.674 złotych (wpłaty od osób fizycznych 217.100 złotych plus odsetki 795 złotych i część kredytu w kwocie 479.779 złotych z przeznaczeniem na koszty obsługi kredytu). Odnośnie kredytu organ partii uzupełnił sprawozdanie podając nazwę banku oraz warunki uzyskania kredytu i wykaz podmiotów udzielających gwarancji.

 

Odrębnej ocenie poddano wykazy wpłat od osób fizycznych dokonane na rzecz partii i na Fundusz Wyborczy. Wpłaty na rzecz partii dokonywane były wyłącznie na rachunek bankowy w formie i kwotach nie naruszających art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o partiach politycznych. W przypadku wpłat od osób fizycznych na rachunek Funduszu Wyborczego odnotowano przypadki wpłat gotówkowych oraz wpłat przekraczających limit 11.400 złotych. W umowie zawartej z bankiem na prowadzenie rachunków Prawa i Sprawiedliwości (bieżącego i Funduszu Wyborczego) zawarto zastrzeżenie o nie przyjmowaniu wpłat dokonywanych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych. W związku z tym, wpłaty na Fundusz Wyborczy dokonywane z naruszeniem art. 36 ust. 1 i 3 ustawy (tj. wpłaty gotówkowe i w kwocie ponad limit)  były zwracane przez bank ich nadawcom. Na ogólną kwotę wpłat od osób fizycznych 2.676.916 złotych dokonano zwrotów na kwotę 314.630 złotych, a zatem kwota prawidłowych wpłat na Fundusz Wyborczy wynosi 2.362.285 złotych i taka jest wykazana w sprawozdaniu. Wątpliwości dotyczące zwrotu niektórych tylko wpłat, w przypadku wielokrotnych wpłat od tej samej osoby zostały przez organ statutowy partii wyjaśnione w ten sposób, że przyjmowane były tylko wpłaty dokonywane przelewem, co w przykładowych pozycjach wykazu, na żądanie Komisji potwierdzono dowodami bankowymi.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, przyjmując wyjaśnienia Prawa i Sprawiedliwości i uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta, postanowiła jak w sentencji.

 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                                      

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 15:04
    Wprowadził:Hubert Puchała