Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r., Nr79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

odrzucić sprawozdanie Polskiego Stronnictwa Ludowego o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 


 1. Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe przedłożyło, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz źródłach pozyskania środków finansowych przez Fundusz Wyborczy  i o wydatkach poniesionych ze środków tego Funduszu w 2001 r.(zwane dalej "sprawozdaniem"). Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

  Na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej Polskie Stronnictwo Ludowe uzupełniło imienne wykazy osób, które dokonały wpłat gotówkowych do kasy partii oraz wpłat na rachunek bankowy. Polskie Stronnictwo Ludowe poinformowało, że nie posiada danych personalnych osób, które dokonały wpłat na rachunek partii na sumę 1030,40 zł.


 2. W sprawie oceny prawidłowości uzyskiwania przychodów i ponoszenia wydatków Funduszu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza odwołuje się do ustaleń i ocen zawartych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skargę na to postanowienie Sąd Najwyższy oddalił postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SW 1/02). Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w powołanej uchwale, że dla Funduszu Wyborczego nie utworzono oddzielnego rachunku bankowego. Utworzono tylko rachunek Komitetu Wyborczego PSL. Środkami na tym rachunku dysponował Komitet Wyborczy. Stanowi to naruszenie art. 36 ust. 3 ustawy o partiach politycznych. O utworzeniu Funduszu Wyborczego nie została zawiadomiona Państwowa Komisja Wyborcza, czym naruszono art. 35 ust. 3 ustawy o partiach politycznych. Wpłaty od osób fizycznych wpływały bezpośrednio na rachunek Komitetu Wyborczego. W tej sytuacji Fundusz Wyborczy nie mógł spełniać zadań określonych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, nie będąc źródłem finansowania wydatków Komitetu Wyborczego.

  Wpłaty od osób fizycznych dokonane na rachunek Komitetu Wyborczego wyniosły 5.251.689,27 zł. W ramach tej sumy kwotę 1.428.242 zł stanowiły wpłaty gotówkowe, co jest niedopuszczalne w świetle art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych (uchybienie to wskazuje opinia biegłego rewidenta - str. 3 i raport biegłego rewidenta - str. 9, a także uchwała PKW z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego).

  Nieutworzenie przez PSL rachunku Funduszu Wyborczego stanowi zarówno naruszenie zasad finansowania kampanii wyborczej, jak i naruszenie przepisów ustawy o partiach politycznych dotyczących gospodarki finansowej partii.


 3. Zgodnie z art. 38a ustawy o partiach politycznych Państwowa Komisja Wyborcza, w razie stwierdzenia naruszenia przez partię polityczną przepisów ustawy, odrzuca sprawozdanie. Wobec opisanych wyżej naruszeń art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 3 i art. 36a ust. 3 ustawy o partiach politycznych Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

  Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 15:05
  Wprowadził:Hubert Puchała