Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 29 z dnia 4 września 2001 r., poz. 495)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Karta do głosowania na listy okręgowe kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list okręgowych w danym okręgu wyborczym.
2. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart o formacie A-5 lub A-4 albo o formacie B-5 lub B-4, zależnie od liczby zarejestrowanych list okręgowych i liczby kandydatów.
3. Każda zadrukowana strona w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ........" i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku - oznaczeniem "STR. ............" (numer).
4. Pośrodku pierwszej strony, w górnej jej części, umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu ....................... . Strony od 1 do .........".
5. Każda strona jest podzielona pionową linią (liniami) na równe części przeznaczone dla poszczególnych list okręgowych kandydatów na posłów. Listy umieszcza się w kolejności ich numerów, licząc od strony lewej do prawej. Nazwiska kandydatów z tej samej listy okręgowej mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach.
6. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ..........." oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu "Kandydaci na posłów" umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata.
7. Na każdej stronie karty do głosowania w jej dolnej części podana jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie w procesie druku umieszczony jest odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej stronie karty do głosowania w jej lewej dolnej części.
8. Wzór karty do głosowania w wyborach do Sejmu stanowią załączniki nr 1 i 2.

§ 2.

1. Karta do głosowania na kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu drukowana jest jednostronnie na papierze w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na senatorów w danym okręgu wyborczym.
2. Karta do głosowania w wyborach do Senatu ma format A-5 lub A-4 albo B-5 lub B-4, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na senatorów. W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4 lub B-4, nazwiska kandydatów na senatorów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr .........." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ......................... Kandydaci na senatorów."
4. Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem - imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw.
5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu dostosowana do liczby mandatów w danym okręgu wyborczym oraz po prawej stronie umieszczony jest w procesie druku odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
6. Wzór karty do głosowania w wyborach do Senatu stanowią załączniki nr 3 i 4.

§ 3.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ("Monitor Polski" Nr 46, poz. 444) i uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ("Monitor Polski" Nr 52, poz. 495).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk