Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 89 z dnia 28 sierpnia 2001 r., poz. 991)
Rozporządzenie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 13 sierpnia 2001 r.

 

(W brzmieniu skierowanym do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw)

 

w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu


Na podstawie art. 182 ust. 3 i art. 216 ust. 5 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786 ) zarządza się, co następuje :

§ 1


Rozporządzenie określa :

 1. tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych w programach Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i spółek radiofonii regionalnej,
 2. zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych,
 3. sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych,
 4. zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
§ 2

 

 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o audycjach wyborczych, rozumie się przez to audycje wyborcze, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786 ).
 2. Użyte w rozporządzeniu określenia :
  1. Telewizja Polska oznacza Telewizję Polską Spółkę Akcyjną,
  2. Polskie Radio oznacza Polskie Radio Spółkę Akcyjną i spółki radiofonii regionalnej.
§ 3

 

 1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych.
 2. Bloki audycji wyborczych zawierają :
  1. audycje wyborcze do Sejmu,
  2. audycje wyborcze do Senatu,
  3. łączne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu.
 3. Czas antenowy nie wykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
§ 4

 

 1. Państwowa Komisja Wyborcza, nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, przekaże Telewizji Polskiej S.A. i Polskiemu Radiu S.A. informację o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe lub kandydatów na senatorów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, podając nazwy tych komitetów i skróty nazw oraz adresy ich siedzib, a także imiona i nazwiska pełnomocników wyborczych.
 2. Okręgowe komisje wyborcze, nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, przekażą oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej właściwym ze względu na obszar emitowania programów regionalnych, informacje o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe lub kandydatów na senatorów, podając nazwy tych komitetów, skróty nazw, adresy ich siedzib oraz imiona i nazwiska pełnomocników wyborczych, a także potwierdzając zarejestrowanie listy okręgowej lub wskazując liczbę zarejestrowanych kandydatów na senatorów. Jeżeli okręg wyborczy objęty jest obszarem emisji więcej niż jednego programu regionalnego, okręgowa komisja wyborcza przekazuje dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, wszystkim oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej obejmującym obszarem emisji ten okręg wyborczy.
§ 5

 

 1. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i do Senatu, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach telewizyjnych lub radiowych.
 2. Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Sejmu z całym czasem przysługującym w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu.
 3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się do łączenia czasu w programach regionalnych.
§ 6

 

 1. Komitety wyborcze zawiadamiają Telewizję Polską i Polskie Radio najpóźniej w terminie 19 dni przed dniem wyborów, o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu ze wskazaniem, czy ta forma prowadzenia kampanii wyborczej będzie stosowana w programach ogólnokrajowych, czy regionalnych, czy też w jednych i drugich.
 2. W przypadku zamiaru łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach regionalnych komitet wyborczy musi wskazać oddziały Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, w których będzie prowadzona łączna kampania wyborcza. 
 3. W przypadku niespełnienia przez komitet wyborczy wymogów określonych w ust. 1 i 2 komitetowi wyborczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie audycji wyborczych w oddzielnych blokach do Sejmu i do Senatu.
§ 7

 

 1. Telewizja Polska i Polskie Radio nie później niż na 18 dni przed dniem wyborów informują pisemnie pełnomocników wyborczych o :
  1. przysługującym czasie antenowym,
  2. terminach i czasie realizacji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych,
  3. warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze,
  4. miejscu i terminie losowania kolejności emisji audycji wyborczych.
 2. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników wyborczych, Telewizja Polska i Polskie Radio wzywają pełnomocników do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczej najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.
§ 8

 

 1. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
 2. Rejestracja telewizyjnej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje :
  1. nieodpłatne przegranie na dostosowane do emisji nośniki audycji wyborczej samodzielnie przygotowanej przez komitet wyborczy,
  2. nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości komitetów wyborczych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji wyborczej. 
 3. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje :
  1. nieodpłatne przegranie na antenową taśmę radiową audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na płycie CD, kasecie DAT lub kasecie analogowej,
  2. nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej.
§ 9

 

 1. Telewizja Polska i Polskie Radio udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania nieodpłatnych audycji wyborczych przez komitety wyborcze.
 2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składany jest przez pełnomocnika wyborczego do dyrektora właściwego programu nie później niż 24 godziny przed rejestracją audycji wyborczych.
§ 10


Materiały audycji wyborczych przygotowywanych samodzielnie przez komitety wyborcze są dostarczane do Telewizji Polskiej i Polskiego Radia najpóźniej na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.

§ 11Audycje wyborcze są emitowane w blokach, w ramach których kolejność emisji audycji wyborczych poszczególnych komitetów ustalana jest w drodze losowania przeprowadzonego z udziałem pełnomocników wyborczych.

§ 12 1. Telewizja Polska i Polskie Radio ogłaszają, co najmniej dwukrotnie w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków audycji wyborczych i codziennie informują o terminach rozpowszechniania takich audycji.
 2. Informacje dotyczące rozpowszechniania bloków audycji wyborczych przekazuje się również prasie drukowanej, zgodnie z przyjętymi zasadami informowania o treści programu.
§ 13

 

 1. Ustala się na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych, obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej, określone w załączniku nr 1 oraz obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, określone w załączniku nr 2 .
 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1 może zezwolić na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszym odbiorem programu.
§ 14


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Juliusz Braun
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 8:04
  Wprowadził:Bartosz Goździk