Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca2001 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszeni

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 lipca 2001 r.


w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów
oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora
i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 i art. 146 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór:

  1. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1,
  2. protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2,
  3. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 3,
  4. protokołu rejestracji kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów i protokołu rejestracji kandydata na senatora lub kandydatów na senatorów, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 40, poz. 416).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk