Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym z dnia 21 sierpnia 2001r.
Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

 

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786)
  • Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie protokołów rejestracji list okręgowych, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
  • w pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych,
  • o terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych; ich nieobecność nie wstrzymuje losowania. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list okręgowych.
  Termin losowania jednolitych numerów przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na 23 września br. ustala się na dzień 22 sierpnia 2001 r. o godz. 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa ul. Wiejska 10.
 2. Losowanie jednolitych numerów list okręgowych przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.
  Sposób losowania list będzie następujący: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, których listy okręgowe zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi poczynając od 1. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.
  Z każdego naczynia, po wymieszaniu pojemników, jedna osoba będzie wyjmowała pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a druga osoba pojemnik z kartką zawierającą liczbę, stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego.
  Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu.
 3. Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy okręgowe we wszystkich okręgach wyborczych zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie numerów dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie wylosowanej dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach.
 4. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach losowania jednolitych numerów list okręgowych zostanie niezwłocznie wysłana do okręgowych komisji wyborczych oraz do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na posłów, a także podania do publicznej wiadomości w Internecie, na stronie Państwowej Komisji Wyborczej /adres www.pkw.gov.pl/.

 


 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 8:50
  Wprowadził:Bartosz Goździk