Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.


       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
     ZPOW-572-4/10


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  
w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. i z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuje:

1. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 20 czerwca 2010 r.:

1) w województwie mazowieckim, w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku;

2) w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie;

3) w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30 obejmującym obszary powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.

2. W każdym z okręgów wyborczych będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określają kalendarze wyborcze stanowiące załączniki do wymienionych wyżej postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999).

4. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.

5. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgów wyborczych nr 15, 21 i 30 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

1) zameldowani w gminie na pobyt stały;

2) dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

6. Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, jeżeli najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej).
Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z danego okręgu wyborczego, będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 30 maja a 7 czerwca 2010 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

7. Osoby zmieniające miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać u urzędzie gminy prowadzącym rejestr wyborców, w którym są ujęci, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Osoby, które złożyły wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w inne gminie, otrzymają zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie tej gminy.

8. Osoby ujęte w rejestrze wyborców w gminie z jednego okręgu wyborczego, w którym odbywają się wybory uzupełniające do Senatu nie są uprawnieni do głosowania w wyborach do uzupełniających do Senatu w innym okręgu. Nie dotyczą ich zatem wyjaśnienia zawarte w pkt 6 i 7.

9. Dopisanie do spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu w miejscu pobytu oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu nie upoważniają do wzięcia udziału w odbywających się w tym samym terminie wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjaśnienia dla osób chcących wziąć udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poza miejscem, w którym ujęte są w rejestrze wyborów zawiera odrębna informacja Państwowej Komisji Wyborczej.

10. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia) lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).

11. Kandydatów na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym zgłasza się do dnia11 maja 2010 r. do godz. 24.00 do właściwej okręgowej komisji wyborczej:

- w okręgu wyborczym nr 15 - Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku, ul. Kolegialna 15;

- w okręgu wyborczym nr 21 - Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1;

- w okręgu wyborczym nr 30 - Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

12. Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które do dnia 4 maja 2010 r. do godz. 16.15 (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej) zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą odpowiednio o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 96-98 Ordynacji wyborczej) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 102 Ordynacji wyborczej). Zawiadomienie może dotyczyć uczestnictwa w wyborach we wszystkich trzech okręgach wyborczych lub w niektórych spośród nich.
Partia polityczna może w niektórych okręgach zgłaszać kandydatów samodzielnie, w innych zaś tworzyć koalicje zawiązane w celu wspólnego zgłaszania kandydatów.
Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 1 Ordynacji wyborczej).
Czynności wyborcze w imieniu koalicji partii politycznych wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz (art. 97 ust. 3 Ordynacji wyborczej).
Komitet wyborczy wyborców może utworzyć nie mniej niż z 15 osób mających prawo wybierania. Do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu takiego komitetu konieczne jest dołączenie wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 98 ust. 4 i 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej).

13. Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji RP). Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy (art. 195 ust. 2 Ordynacji wyborczej).
Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego (art. 196 ust. 1 i 5 Ordynacji wyborczej). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 196 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej.
Każdy komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Zgłoszenia kandydata na senatora dokonuje, w formie pisemnej, pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię (imiona) zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania, a także informację o nazwie lub skrócie nazwy partii politycznej, której jest członkiem. W zgłoszeniu można wskazać skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie, tzw. „oświadczenie lustracyjne" kandydata oraz oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, należy dołączyć także stosowne upoważnienie. Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od okręgowej komisji wyborczej „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora", a po zarejestrowaniu kandydata „Protokół rejestracji kandydata na senatora".

14. W wyborach uzupełniających obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania określone są w załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 15, poz. 219).


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk