Zarządzenie Nr 4/2010 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno–administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach uzupełn

Zarządzenie Nr 4/2010 
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego 
z dnia 30 kwietnia 2010 r.


w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi  i warunków techniczno-administracyjnych 
pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 3 statutu Krajowego Biura Wyborczego, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowego Biura Wyborczego (M. P. Nr 3, poz. 60 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 65), w związku z art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) zarządza się, co następuje:


§ 1.


Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 1 zapewniają obsługę i warunki techniczno-administracyjne pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i wykonują, na obszarze wskazanym w tym załączniku, całość zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów:

1) uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym przeprowadzeniem ponownego głosowania. 

§ 2.

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 2 współdziałają z delegaturami, o których mowa w § 1, w zapewnieniu obsługi i warunków techniczno
-administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych, wykonując na obszarze określonym w tym załączniku zadania wymienione w załączniku nr 3.

§ 3.

Delegatury, o których mowa w § 2, są zobowiązane do wykonywania dodatkowych zadań, zleconych przez okręgowe komisje wyborcze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego: Kazimierz Wojciech Czaplicki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk