Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 stycznia 2007 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2006 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-572-2/06

Informacja

Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 stycznia 2007 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuje:

1. W dniu 28 stycznia 2007 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu — Elbląg.

2. W okręgu wyborczym będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do wymienionego wyżej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)).

4. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.

5. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 33 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

1) Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

a) zameldowani w gminie na pobyt stały,

b) dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

2) Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z okręgu wyborczego nr 33, jeżeli złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej). Wniosek należy złożyć najpóźniej 18 stycznia 2007 r.

3) Osoby przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

4) Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie z okręgu wyborczego nr 33, będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 7 stycznia 2007 r. a 15 stycznia 2007 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

6. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia) lub pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).

7. Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą odpowiednio o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 96
-98 Ordynacji wyborczej) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 102 Ordynacji wyborczej). Zawiadomienie należy złożyć do dnia 11 grudnia 2006 r. do godz. 16.15 (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

Czynności wyborcze w imieniu koalicji partii politycznych wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz (art. 97 ust. 3 Ordynacji wyborczej).

Komitet wyborczy wyborców może utworzyć nie mniej niż 15 osób mających prawo wybierania. Do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu takiego komitetu konieczne jest dołączenie wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 98 ust. 4 i 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej).

8. Kandydatów na senatora w wyborach uzupełniających zgłasza się do dnia 19 grudnia 2006 r. do godz. 24.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1;

Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji RP). Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora. Kandydować można tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy (art. 195 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3 000 wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego (art. 196 ust. 1 i 5 Ordynacji wyborczej). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 196 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej.

Każdy komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Zgłoszenia kandydata na senatora dokonuje, w formie pisemnej, pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba.

W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię (imiona) zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania, a także informację o nazwie lub skrócie nazwy partii politycznej, której jest członkiem.

W zgłoszeniu można wskazać skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania.

Do zgłoszenia należy dołączyć: zgodę kandydata na kandydowanie; tzw. „oświadczenie lustracyjne” kandydata; oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, należy dołączyć także stosowne upoważnienie.

Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od okręgowej komisji wyborczej „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora”, a po zarejestrowaniu kandydata „Protokół rejestracji kandydata na senatora”.

9. W wyborach uzupełniających obowiązują zasady prowadzenia kampanii wyborczej, określone przepisami rozdziałów 11 i 33 Ordynacji wyborczej oraz gospodarki finansowej komitetów wyborczych, określone w rozdziałach 13 i 34 Ordynacji wyborczej.

Wysokość wydatków komitetu wyborczego na kampanię wyborczą ograniczona jest limitem okręgowym (art. 114 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej). Komitet wyborczy zgłaszający kandydata, który uzyskał mandat ma prawo do dotacji z budżetu państwa (art. 218 w zw. z art. 128 Ordynacji wyborczej); dotacja podmiotowa przysługuje do wysokości wydatków uwidocznionej w sprawozdaniu wyborczym (art. 128 ust. 4 i 5 Ordynacji wyborczej).

Na podstawie art. 217 ust. 1 Ordynacji wyborczej łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przyznawany wszystkim komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydata na senatora w okręgu wyborczym wynosi w programach regionalnych: 2 godziny w Telewizji Polskiej S.A. i 4 godziny w radiu.

10. W wyborach uzupełniających obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania określone są w załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 15, poz. 219).

11. Pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach są obowiązani do przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdań wyborczych wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk