Okręg nr 23 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

OBWIESZCZENIE

            Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 215 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507), podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 1244).

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Jan Kacprzak

 

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2003 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

          Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza (M.P. Nr 37, poz. 517) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 23 obejmującym obszar województwa podlaskiego, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku 
– do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 12 października 2003 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Aleksander Kwaśniewski

 

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 lipca 2003 r.


Kalendarz wyborczy

dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2003 r. w okręgu wyborczym Nr 23 obejmującym obszar województwa podlaskiego z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Data wykonania

 

 

czynności wyborczych

 

Treść czynności wyborczych

1

 

2

do dnia 21 sierpnia 2003 r.

-

podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym Nr 23

do dnia 23 sierpnia 2003 r.

-

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

-        przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora,

-        przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

od dnia 27 września 2003 r.

do dnia 10 paĽdziernika 2003 r.

do godz. 24.00

-

 rozpoczęcie rozpowszechniania nieodpłatnego audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 28 września 2003 r.

-

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 2 października 2003 r.

-

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

-

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych 
o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

-

podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

w dniu 10 października 2003 r.

o godz. 24.00

-

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 12 października 2003 r.

godz. 6.00 - 20.00

-

głosowanie

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 12:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk