Obchody Światowego Dnia Wyborów

Informacja o obchodach Światowego Dnia Wyborów

W dniu 2 lutego 2017 r., w Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obchodzony był kolejny Światowy Dzień Wyborów współorganizowany przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego.

Święto to ustanowione zostało podczas Konferencji Światowych Organizacji Wyborczych (Global Elections Officials - GEO), jako symbol prawa obywateli do udziału w wyborach i do kształtowania demokracji.

W tegorocznych obchodach uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, tj.: Przewodniczący - Wojciech Hermeliński, Zastępca Przewodniczącego - Sylwester Marciniak, członkowie: Wiesław Błuś i Janusz Niemcewicz, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i jednocześnie Szef Krajowego Biura Wyborczego
- Beata Tokaj oraz Komisarze Wyborczy: Jolanta Eugenia Górska, Irma Jadwiga Kul, Teresa Rak, Dorota Tyrała, Rafał Malarski, Andrzej Siuchniński, Andrzej Walenta; przedstawiciele środowisk naukowych, m.in.: Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Prof. dr hab. Andrzej Sokala; Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski; Prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr hab. Prof. Uniwersytetu w Białymstoku Grzegorz Kryszeń, dr hab. Bartłomiej Michalak, dr Anna Frydrych
-Depka, dr Tomasz Gąsior, dr Jarosław Zbieranek; Dyrektorzy Zespołów i Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, członkowie kół naukowych oraz osoby zainteresowane prawem wyborczym.

Święto wyborów rozpoczęło się od seminarium zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR działające przy Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotyczyło ono Realizacji zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym. Wzięli w nim udział przedstawiciele doktryny, praktycy oraz teoretycy zagadnień związanych z prawem wyborczym, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i studenci.

Kolejnym punktem dnia było spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego z Radą Programową Centrum Studiów Wyborczych, w tym, z osobami reprezentującymi zarówno Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego, jak i Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku, przewodniczący spotkaniu Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki wręczył akty powołania do składu rady programowej Centrum Studiów Wyborczych na nową kadencję Profesorowi dr hab. Andrzejowi Antoszewskiemu, Profesorowi dr hab. Andrzejowi Szmytowi, dr hab. Profesorowi Uniwersytetu w Białymstoku Grzegorzowi Kryszeniowi i dr. hab. Bartłomiejowi Michalakowi. Poinformował jednocześnie o przekazaniu aktów powołania nieobecnym na spotkaniu Profesor nadzw. dr hab. Annie Rakowskiej-Treli i Profesorowi zw. dr hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu. Ponadto, członkami Rady ponownie zostali dr Wojciech Kręcisz – członek Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Beata Tokaj – Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Dalsza część obrad Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych poświęcona została podsumowaniu działalności i dokonań obu tych Centrów w 2016 r. oraz omówieniu planów i możliwości ich rozwoju w czasie bieżącej kadencji. Wśród najważniejszych założeń wymieniano podjęcie próby zdigitalizowania publikacji dotyczących zagadnień wyborczych, które pojawiły się w Polsce, w różnych publikatorach od 1989 r. i publicznego ich udostępnienia poprzez stronę internetową Centrum Studiów Wyborczych; próby wykonania reprintów wydawnictw z zakresu prawa wyborczego z czasów II Rzeczypospolitej czy wreszcie próby wydania - w jednej książkowej publikacji - wszystkich wygłoszonych dotychczas Wykładów im. Prof. dra Wacława Komarnickiego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego podjęli się wydania tej publikacji.

Debatę zakończono wspólną deklaracją o potrzebie dalszej współpracy, przede wszystkim, w celu propagowania wiedzy na temat prawa wyborczego oraz budowania świadomości społecznej w tym zakresie.

Ostatnią częścią obchodów Światowego Dnia Wyborów – już tradycyjnie - był Wykład im. Prof. dra Wacława Komarnickiego, wygłoszony w tym roku przez Profesora dr hab. Andrzeja Antoszewskiego z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Niezwykle interesujące i aktualne pytanie, będące przedmiotem rozważań podjętych w tym wykładzie - Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej? – duża żywiołowość, z jaką został on wygłoszony oraz poparcie stawianych w nim tez wynikami wielu badań i analiz, wywołały zainteresowanie słuchaczy i przyczyniły się do ożywionej dyskusji.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wyborów, po raz kolejny, potwierdziły duże zainteresowanie prawem wyborczym, ale jednocześnie potrzebę wzmożonej pracy w zakresie propagowania w społeczeństwie znaczenia przestrzegania tego prawa, znaczenia takich wartości jak demokracja czy wolne, równe, uczciwe, legalne wybory. Nieustannie aktualna pozostaje także potrzeba ciągłych działań w zakresie budowania zaufania społecznego oraz wskazywania istotnej roli dla procesu wyborczego, a także dla legitymizacji wybranych w wyborach organów władzy publicznej, niezależnej, apolitycznej, niepartyjnej i profesjonalnej administracji wyborczej, budowanej w Polsce od czasu przemian ustrojowych przełomu lat 80 i 90 XX w.

---------------------------

Autorzy zdjęć:

fot. 1 - 6: Sandra Popiel

fot. 7 - 8: Marian Dzięgielewski

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:07-02-2017 13:00
  Wprowadził:Marcin Lisiak
 • Data modyfikacji:08-02-2017 10:02
  Wprowadził:Marcin Lisiak