PKW: nie mamy narzędzi do badania kampanii Polskiej Fundacji Narodowej

Państwowa Komisja Wyborcza nie ma żadnych narzędzi do zbadania kampanii bilboardowej Polskiej Fundacji Narodowej pod hasłem „Sprawiedliwe sądy”. Takie stanowisko PKW zajęła w związku ze skierowanym do niej pismem partii .Nowoczesna.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że może dokonywać oceny tej kwestii jedynie w ramach badania sprawozdań finansowych za 2017 r. partii, które mogą być uznane za beneficjentów tej kampanii. Poza działaniami podejmowanymi w trybie określonym przepisami ustawy o partiach politycznych i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza nie ma narzędzi prawnych pozwalających na podjęcie innych czynności. „Przepisy ustawy o partiach politycznych nie uprawniają Państwowej Komisji Wyborczej do dokonywania oceny działalności partii politycznych w innym trybie, w szczególności przed złożeniem sprawozdania finansowego partii za dany rok oraz na podstawie informacji niezwiązanych z takim sprawozdaniem” – czytamy w stanowisku PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia także, że nie jest powołana do dokonywania ocen działalności podmiotów innych niż partie polityczne i komitety wyborcze, np. fundacji i stowarzyszeń, w związku z czym nie jest uprawniona do oceniania działań prowadzonych przez takie podmioty, a tym bardziej do władczego ingerowania w te działania. Właściwymi do dokonywania takich ocen są organy statutowe tych podmiotów oraz ustawowo umocowane organy sprawujące nadzór nad ich działalnością — właściwy minister oraz starosta.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża jednocześnie opinię, że przejrzystość finansowania partii politycznych wymaga nie tylko od samych partii, ale od wszystkich uczestników życia publicznego unikania działań budzących podejrzenia naruszenia lub obchodzenia prawa. Jednym ze środków służących temu jest wyraźne wskazywanie w materiałach rozpowszechnianych publicznie od kogo one pochodzą i czyje poglądy wyrażają; pomijanie lub niedostateczne eksponowanie tych informacji może wywoływać wrażenie celowego działania zmierzającego do identyfikowania materiałów np. z partią polityczną, z której poglądami są one zbieżne. Zachowanie takich zasad jest elementem dobrze pojmowanej kultury politycznej, służy transparentności działań w sferze publicznej, zwiększa zaufanie obywateli do takich działań i ogranicza możliwość wykorzystywania ich do celów niezgodnych z zasadami finansowania partii politycznych

 

 

 

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:18-09-2017 14:46
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:18-09-2017 16:33
  Wprowadził:Anna Godzwon