Większość uczestników dnia otwartego w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego za kartą - "książeczką"

Ponad tysiąc osób odwiedziło w całym kraju Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w ramach dnia otwartego, poświęconego konsultacjom kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Zdecydowana większość z nich opowiedziała się za kartą -"książeczką" w formacie A4.

Pracownicy Krajowego Biura Wyborczego prezentowali proponowaną przez Państwową Komisję Wyborczą kartę w formie broszury formatu A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową w formacie A0. Każdy wyborca mógł podzielić się swoją opinią co do samej karty jak i proponowanej treści informacji o sposobie głosowania. Ponadto wyborcy mogli  dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami przeprowadzania wyborów samorządowych i głosowania w nich.

W konsultacjach wzięli udział między innymi samorządowcy, młodzież szkolna, seniorzy, osoby, pracujące w obwodowych komisjach wyborczych oraz ci, którzy interesują się problematyką wyborczą i samorządową. Wiele osób przychodziło do Delegatur, zachęcone informacjami na stronach internetowych Krajowego Biura Wyborczego i Delegatur, a także w lokalnych mediach.

Uczestnicy dnia otwartego w Delegaturze KBW w Białej Podlaskiej wypełniali ankietę, w której wyrażali opinie o proponowanych wzorach kart do głosowania. 80 procent ankietowanych opowiedziało się za kartą w postaci broszury formatu A4. Pozostali poparli wprowadzenie kart wielkoformatowych, ale w rozmiarze mniejszym niż A0 – najwięcej zwolenników zyskał format A1. Ponadto wyborcy interesowali się sposobem głosowania w wyborach samorządowych, techniką ustalania wyników wyborów oraz innymi niż osobiste sposobami oddawania głosu.

Wyborcy, którzy odwiedzili Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku jednoznacznie opowiedzieli się za kartą zbroszurowaną. Żadna z osób nie znalazła pozytywów w karcie wielkoformatowej. W konsultacjach brały udział między innymi osoby, które pracowały w komisji wyborczych – również ich zdaniem karta „płachta” nie jest wygodna ani dla wyborcy, ani dla komisji.

W dniu otwartym w Delegaturze KBW w Bielsku Białej uczestniczyło około 70 osób. Większość podkreślała, że względów praktycznych lepsze są karty zbroszurowane. Większy format wiązać się bowiem może z kłopotami w odnalezieniu kandydata na danej liście i trudnościami w małej kabinie w lokalu wyborczym przy samym oddawaniu głosu. Trudno będzie też, jak argumentowali wyborcy, złożyć taką kartę, może ona też po wrzuceniu do urny rozłożyć się  w niej, co z jednej strony spowoduje szybkiej wypełnienie urny, z drugiej zaś może mieć wpływ na niezachowanie tajności oddanego głosu. Inni wyrażali opinię, że karta – „płachta” jest bardziej czytelna i przez to wiarygodna, pod warunkiem, że ma format nie większy niż A1 Uczestnicy konsultacji wskazywali także, że informacja o tym, jak głosować, powinna być krótsza.

Wyborcy, którzy odwiedzili Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w większości wskazali broszurę jako preferowaną formę karty do głosowania. Uczestnicy spotkania interesowali się również zasadami przeprowadzania wyborów samorządowych, pytali o  koszty wykonania kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Pytali także o możliwość wprowadzenia w Polsce  głosowania elektronicznego.

W ankiecie, którą przeprowadzono wśród uczestników dnia otwartego w Delegaturze KBW w Chełmie trzy czwarte uczestników konsultacji opowiedziało się za kartą -„książeczką”, a pozostali - za „płachtą”. Zwolennicy broszury podkreślali jej przejrzystość i czytelność. Zwracali uwagę, że mniejszy format ułatwia wrzucenie karty do urny, daje też większą szansę na zachowanie tajności głosowania. W ich ocenie karta „płachta” jest za duża, niewygodna dla wyborcy a zbyt wiele informacji na jednej stronie może rozpraszać uwagę głosującego. Wyborcy, którzy opowiedzieli się za kartą wielkoformatową podkreślali natomiast, że wyborca ma wszystkie informacje na jednej stronie i takiej karty nie trzeba „kartkować”, by znaleźć kandydata, na którego chce się zagłosować. Ich zdaniem taką kartę trudniej jest też wynieść z lokalu wyborczego, co mogą chcieć czynić niektórzy wyborcy.

Wszyscy uczestnicy dnia otwartego w Delegaturze KBW w Ciechanowie opowiedzieli się za kartą do głosowania w formie broszury. Wyborcy uznali, że karta w tym formacie jest wygodniejsza i bardziej poręczna dla  wyborcy. Podkreślali słuszność zamieszczenia na pierwszej stronie zbroszurowanej karty do głosowania informacji o sposobie głosowania oraz spisu treści na stronie drugiej. Ocenili też, że proponowana informacja o sposobie głosowania jest czytelna. Uczestnicy konsultacji skrytykowali kartę „płachtę” – w ich ocenie wyborca miałby trudności w posługiwaniu się nią, mogłyby też wystąpić problemy z zapewnieniem tajności głosowania w  kabinach, jakie znajdują się w lokalach wyborczych. Ponadto, w ocenie zwolenników „książeczki”, w przypadku karty – „płachty” zaszłaby konieczność powiększenia  kabin i zakupu nowych stolików do lokali wyborczych, na których możnaby położyć kartę do głosowania o tak dużych  wymiarach. W rozmowach z pracownikami Delegatury pojawiały się głosy o zrównaniu liczby kandydatów zgłaszanych przez komitet wyborczy w okręgu wyborczym z liczbą mandatów w tym okręgu, co w konsekwencji oznaczałoby mniej nazwisk na listach wyborczych, a co za tym idzie także mniejszy format karty do głosowania.

Uczestnicy konsultacji zorganizowanych w Delegaturze KBW w Częstochowie  opinie o kształcie i rozmiarze kart do głosowania przedstawiali w anonimowej ankiecie. Większość wyborców uznała kartę - broszurę za bardziej funkcjonalną i zrozumiałą niż karta wielkoformatowa. Osoby biorące udział w dniu otwartym zgłaszały również uwagi do treści informacji o tym, jak głosować. Propozycje zmian dotyczyły uwzględnienia sytuacji nieważności głosu, gdy wyborca nie postawi znaku „x” na żadnej liście kandydatów oraz zmiany kolejności poszczególnych punktów informacji. Część uczestników konsultacji opowiedziała się za wprowadzeniem możliwości głosowania elektronicznego przez Internet, co ich zdaniem zapewniłoby większą frekwencję wyborczą oraz ułatwiło głosowanie osobom niepełnosprawnym.

Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu przyciągnął około 130 wyborców. Jednoznacznie zaakceptowali oni formę broszurową karty, jako bardziej optymalną. Uzasadniali, że karta - „książeczka” jest bardziej praktyczna i przejrzysta niż karta wielkoformatowa. Konsultacje w Elblągu będą kontynuowane – planowane jest między innymi spotkanie z urzędnikami wyborczymi jednostek samorządowych z zasięgu działania elbląskiej delegatury KBW.

Prawie wszyscy uczestnicy dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim poparli kartę - broszurę. Tylko jedna osoba opowiedziała się za „płachtą”, pod warunkiem jednak, że jej rozmiar byłby mniejszy niż A0. Pojawiła się też sugestia, że na pierwszej stronie karty – „książeczki” powinna znajdować się bardzo czytelna informacja o tym, że na każdej stronie karty umieszczony jest jeden komitet. Wyborcy byli też zainteresowani możliwością głosowania elektronicznego - czy to z domu przez internet, czy też przy użyciu komputera w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. Podkreślali także potrzebę szerokiej kampanii informacyjnej o tym, jak głosować, by głos był ważny.

Osoby, które brały udział w konsultacjach w Delegaturze KBW w Jeleniej Górze jednoznacznie wskazały kartę w formie broszury formatu A4 jaką tę, która preferują. Karta –„płachta” została oceniona przez uczestników konsultacji za nieporęczną i niewygodną. Wyborcy uznali także za jasną i czytelną proponowaną informację o tym, jak głosować. W ich ocenie, po zapoznaniu się z taką informacją, oddaliby w wyborach głos ważny.

Wyborcy, którzy wzięli udział w dniu otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zdecydowanie opowiedzieli się za formą karty w postaci „książeczki”. Podkreślali praktyczny format A4, który umożliwia przeglądanie karty w kabinie w lokalu głosowania, włożenie jej do koperty czy wrzucanie do urny. Jedna z osób, która bywała w przeszłości członkiem obwodowej komisji wyborczej, podkreślała również, że komisji w trakcie liczenia głosów łatwiej jest operować małymi kartami. Zwróciła uwagę, że kiedy w głosowaniu wykorzystywane karty były większych formatów, członkowie komisji w przypadku znaków „x” stawianych cienkim i jasnym tuszem na kartach, mieli problemy z dostrzeżeniem ich na wielkoformatowej karcie.

Uczestnicy konsultacji w Delegaturze KBW w Katowicach jednoznacznie uznali, że jedynym możliwym wzorem do zastosowania w wyborach do rady gminy, miasta na prawach powiatu, do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego są karty zbroszurowane. Wyborcy stwierdzili, że karty - „płachty” mogą wręcz zniechęcić do udziału w głosowaniu. Jako ewentualnie możliwe do zaakceptowania część wyborców uznała karty formatu mniejszego niż A1, wskazując jednocześnie na niedogodności związane z ich rozłożeniem na pulpicie w kabinie lub stoliku, złożeniem takiej karty i wrzuceniem jej do urny. Uczestnicy konsultacji skrytykowali jednocześnie infografikę dołączoną do informacji o tym, jak głosować. W ich ocenie nie jest ona zrozumiała. Według niektórych wyborców na karcie do głosowania powinno być też wyraźnie zaznaczone, że postawienie innego znaku niż „x” – na przykład „ptaszka” powoduje nieważność głosu. 

Osoby, które przyszły na dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach opowiedziały się za kartą do głosowania w formie ,,książeczki”. Uznały one, że książeczka jest dla wyborców czytelna i praktyczna. Uczestnicy konsultacji wnosili jednak o wprowadzenie poprawek w przejrzystości samej karty. Ich zdaniem powinna być ona drukowana większą czcionką. Postulowali także zmianę proponowanych piktogramów przy informacji o tym, jak oddać ważny głos, na bardziej zrozumiałe.

 Uczestnicy dnia otwartego w Delegaturze KBW w Koninie wypełniali anonimowe ankiety, w których wyrażali opinie co do formy karty do głosowania. Zdecydowana większość wyborców opowiedziała się za stosowaniem karty broszury. Krytycy „płachty” argumentowali, że będą problemy z rozłożeniem jej w kabinie czy innym miejscu do oddania głosu - jak również z włożeniem takiej karty do urny. Zwracali również uwagę na możliwe naruszenie tajności głosowania, jeżeli wyborca wrzuci kartę do urny bez koperty bądź nieodpowiednio ją złoży. Uczestnicy dnia otwartego uznali ponadto, że proponowana informacja o tym, jak głosować – zarówno w formie piktogramów jak i tekstu - jest czytelna i zrozumiała, choć zgłaszali drobne sugestie jej modyfikacji.

 Trzy czwarte wyborców, którzy uczestniczyli w dniu otwartym w Delegaturze KBW w Koszalinie opowiedziało się za kartą w formie broszury. Ich zdaniem jest to przejrzysta forma i jak mówili, nie wyobrażają sobie głosowania na wielkiej „płachcie”. Zwracali również uwagę na problemy ze złożeniem takiej karty i wrzuceniem jej do urny.  „Książeczka” w ocenie jednego z uczestników spotkania byłaby praktyczniejsza przy ustalaniu wyników głosowania przez komisję obwodową – wyborca powołał się przy tym na własne doświadczenie z pracy w komisjach. Wyborcy którzy wybrali „płachtę” twierdzili natomiast, że tylko taka forma karty do głosowania jest dla nich czytelna, a „książeczka” nie jest. Padła również propozycja by na karcie wielkoformatowej nie zostawiać wolnego pola pod listami kandydatów tylko umieszczać listy kandydatów jedną obok drugiej, by format karty mógł być jak najmniejszy.

Wyborcy odwiedzający Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie jednoznacznie opowiedzieli się za karta w formie „książeczki”. W ich opinii karta A4 jest bardziej przyjazna dla wyborcy, bo jest poręczna, nadto zawiera czytelniejszą instrukcję głosowania niż karta wielkoformatowa. Według uczestników konsultacji, wady karty wielkoformatowej wiążą się zarówno z jej rozmiarem, jak również z brakiem czytelności i przejrzystości układu list poszczególnych komitetów wyborczych. Tak duża karta powoduje problemy w zorientowaniu się, w którym miejscu znajduje się preferowana przez wyborcę lista kandydatów na radnych. Sam format karty może również spowodować problemy w małych i ciasnych miejscach przeznaczonych do głosowania w lokalach wyborczych, uniemożliwiając w niektórych przypadkach zachowanie tajności głosowania. Uczestnicy konsultacji uznali graficzną instrukcję głosowania na pierwszej stronie karty „książeczki” za przejrzystą i pomocną, dającą możliwość postępowania przy oddawaniu głosu krok po kroku. Padały też sugestie doprecyzowania i uszczegółowienia treści instrukcji do głosowania w celu wyeliminowania możliwości postawienia znaku „x” na każdej liście kandydatów.

Siedemdziesiąt pięć procent wyborców biorących udział w konsultacjach w Delegaturze KBW w Krośnie stwierdziło, że karta „ksiażeczka” w formacie A4 jest przejrzysta i głosowanie przy jej użyciu nie powinno stanowić trudności. Odmiennego zdania była jedna czwarta uczestników dnia otwartego – uznali oni format A0 bądź A1 za odpowiedni. Uczestnicy konsultacji interesowali się również tym, jak przygotowywane są karty do głosowania i nakładki na karty w alfabecie Braille’a. Pracownicy Delegatury informowali też o zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych i o tym, jak głosować, żeby głos był ważny.

Uczestnicy konsultacji w Delegaturze KBW w Legnicy w przeprowadzonej ankiecie w większości opowiedzieli się za kartą –broszurą w formacie A4. Niektórzy wskazywali, że „płachta” może być utrudnieniem przy składaniu kart i wrzucaniu ich do urny - jak i podczas wyjmowania kart w celu przeliczenia głosów. Byli również wyborcy, którzy sugerowali, że karta A4 jest najlepsza z punktu widzenia wyborcy, jednak płachta będzie szybsza do weryfikacji dla obwodowej komisji. Pojawiła się też opinia, że rozwiązaniem problemu formatu kart byłoby wprowadzenie głosowania elektronicznego. Osoby, które wzięły udział w dniu otwartym uznały też, że treść proponowanej informacji o tym jak głosować, jest zrozumiała. Planowane są także dodatkowe konsultacje kart w legnickiej delegaturze w dniach 26-27 czerwca.

Grupa wyborców, która odwiedziła Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie oceniła, że najlepsza dla nich byłaby karta wielkoformatowa w rozmiarze A1. Osoby te zwracały uwagę, że umieszczenie wszystkich list kandydatów na jednej stronie powoduje iż karta do głosowania jest dużo prostsza i dzięki temu w głosowaniu może zostać popełnionych mniej błędów.

Podczas konsultacji przeprowadzonych w Delegaturze KBW w Lublinie zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za kartą w formie broszury A4. W spotkaniach brali udział między innymi uczniowie lubelskich szkół ponadpodstawowych, podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Betania” oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie i wyborcy, zainteresowali prawem wyborczym oraz sprawami samorządu. Większość osób biorących udział w konsultacjach w Lublinie opowiedziała się za kartą – „książeczką” . W Nałęczowie tymczasem większość wyborców poparła kartę wielkoformatową. Podczas spotkań pracownicy Delegatury informowali uczestników konsultacji także o przepisach, dotyczących sporządzania kart do głosowania, warunkach oddawania ważnego głosu oraz o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Wszyscy wyborcy, biorący udział w konsultacjach w Delegaturze KBW w  Łomży opowiedzieli się za kartą – broszurą. Podkreślali też, jak ważne jest zamieszczenie na karcie do głosowania czytelnej informacji o tym jak głosować, by oddać ważny głos

Spośród wyborców, którzy odwiedzili Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi tylko jedna osoba zdecydowanie opowiedziała się za kartą -  „płachtą”. Wyborca ten podnosił, że w przypadku „książeczki” może dojść do głosowania na spis treści. Większość osób poparła jednak broszurę, byli też tacy wyborcy, którzy widzieli zalety zarówno w jednej jak i drugiej propozycji. Uczestnicy konsultacji podnosili także kwestie nakładek na karty do głosowania i trudności w posługiwaniu się nimi przez osoby niewidome w przypadku karty wielkoformatowej. Wyborcy zwracali również uwagę na konieczność doprecyzowania informacji o tym, jak głosować.

Uczestnicy dnia otwartego w Delegaturze KBW w Nowym Sączu uznali, że bardziej przejrzysta i bardziej czytelna jest karta – broszura. Ocenili, że zamieszczona na jej pierwszej stronie informacja o tym, jak głosować wraz z uzupełniającymi ją piktogramami są wyczerpujące i zrozumiałe. Wyborcy skrytykowali kartę „płachtę” argumentując, że jest ona zbyt duża i zadrukowana zbyt małą czcionką, co powoduje, że staje się nieczytelna. Na potrzeby konsultacji przygotowane zostało stanowisko, umożliwiające „oddanie głosu” podobnie jak w kabinie w lokalu wyborczym. Osoby które skorzystały z tej możliwości podnosiły, że trudno jest poradzić sobie na tak małej powierzchni z kartą wielkoformatową, nie ma natomiast takiego problemu z „książeczką”. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wypróbowania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a.

Zdecydowana większość wyborców, którzy odwiedzili Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie opowiedziała się za kartą w formie książeczki, twierdząc, że jest ona czytelniejsza, wygodniejsza i łatwiejsza w użyciu. Tylko jedna osoba zdecydowała się na płachtę, wskazując jako zaletę widok wszystkich kandydatów na jednej stronie. Uczestnicy spotkania interesowali się ponadto zadaniami wykonywanymi przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, możliwością połączenia wyborów samorządowych z referendum ogólnokrajowym, procedurą zgłaszania kandydatów na radnych oraz różnicami pomiędzy wyborami większościowymi a proporcjonalnymi.

Kilkudziesięciu uczestników dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu opowiedziało się jednoznacznie za kartą w formie broszury. Wyborcy ocenili pozytywnie zmiany estetyki, przejrzystości i przystępności informacji o sposobie głosowania. Zwracali jednak uwagę, że tekst tej informacji powinien być bardziej prosty. Osoby, które wzięły udział w konsultacjach uznały kartę - „ płachtę” za nieakceptowalną – między innymi ze względu na duży format nastręczający trudności ludziom starszym w znalezieniu komitetu i kandydata. Zwracali także uwagę na brak miejsca w lokalach obwodowych komisji wyborczych na rozłożenie takich kart oraz na problem z ich złożeniem przed wrzuceniem do urny, który może prowadzić w konsekwencji do uszkodzenia karty.  

Osoby, które wzięły udział w konsultacjach kart do głosowania w Delegaturze KBW w Ostrołęce poparły w większości kartę formatu A4. Wyborcy zwracali uwagę, że stosowanie kart wielkoformatowych jest mało praktyczne i może powodować problemy zarówno przy oddawaniu głosu jak i zachowaniu tajności głosowania. Ponadto ich zdaniem mógłby się pojawić problem prawidłowego złożenia dużej karty i wrzucenia jej potem do urny. Uczestnicy dnia otwartego uznali, że gdyby w wyborach samorządowych miały obowiązywać karty wielkoformatowe, to najwyżej w formacie A1 i drukowane poziomo.

Wyborcy, którzy w ramach dnia otwartego odwiedzili Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w zdecydowanej większości opowiedzieli się za kartą do głosowania w formie broszury. Zwracali uwagę na jej funkcjonalność dla wyborcy – łatwiejsze zachowanie zasady tajności głosowania czy wrzucanie karty do urny. Zwolennicy karty - „płachty” przyznawali, że nie powinna mieć ona formatu większego niż A1 i powinna być drukowana w orientacji poziomej. Wielkoformatowa karta budziła jednak wątpliwości swobodnego oddania głosu przez osoby niepełnosprawne, niewidzące i niewidome. Wyborcy mogli zapoznać się także z bieżącą pracą komisarza wyborczego oraz Delegatury.

Uczestnicy konsultacji w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile opowiedzieli się zdecydowanie za kartą – broszurą. W ich ocenie karta tego formatu jest czytelna, pozwoli także na bezproblemowe zapoznanie się z nią i oddanie głosu w kabinie do głosowania w lokalu wyborczym. Wyborcy zwracali też uwagę, że na poszczególnych kartach broszury można zastosować większą czcionkę, co ma znaczenie dla osób starszych. Według uczestników spotkania karta wielkoformatowa jest niewygodna, może stwarzać problemy z oddawaniem na niej głosu w niewielkich kabinach, jak też przy samym składaniu karty i wrzucaniu jej do urny. Osoby, które wzięły udział w dniu otwartym proponowały ponadto uściślenie i doprecyzowanie informacji o tym, jak głosować.

W Delegaturze KBW w Płocku proporcje głosów za „książeczką” i „płachtą” wyniosły 70 do 30 procent. Zwolennicy karty zbroszurowanej ocenili, że płachta jest niewygodna dla wyborcy starszego lub niepełnosprawnego. Ich zdaniem w lokalach wyborczych brak jest warunków do głosowania na kartach wielkoformatowych ze względu na małe pulpity. Ponadto „płachta” jest trudna do złożenia i wrzucenia do urny; przy niedokładnym składaniu takich kart przez wyborców, urna bardzo szybko mogłaby się zapełnić. Osoby preferujące kartę wielkoformatową argumentowały, że płachta jest czytelniejszym i prostszym rozwiązaniem, nie preferuje list z początku książeczki i ułatwi pracę obwodowych komisji wyborczych. W ocenie tych wyborców optymalny format dużej karty to A1.

Kilkudziesięciu wyborców, biorących udział w konsultacjach w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu jednoznacznie opowiedziało się za kartami w formie broszury A4. Wyborcy podzielili się swoimi opiniami w ankietach, opracowanych przez Delegaturę. W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie edukacyjne przedstawicieli Delegatury z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek U.R w Poznaniu. Uczniowie mieli między innymi możliwość „oddania” głosu na przygotowanych wzorach kart do głosowania do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego zarówno w formie zbroszurowanej A4 jak i wielkoformatowej. Wszyscy uczniowie zdecydowanie opowiedzieli się za kartą –broszurą.

Wyborcy, którzy odwiedzili Delegaturę KBW w Przemyślu jednomyślnie opowiedzieli się za kartami w formie broszury. Zwracali jednak uwagę, że przed wyborami samorządowymi potrzebna jest szeroka akcja informacyjna, by uczulić wyborców na konieczność dokładnego zapoznania się z informacją o tym, jak oddać ważny głos.  Uczestnicy konsultacji postulowali także konieczność zastosowania odpowiedniego kroju czcionek, które będą dobrze widoczne dla każdego, kto będzie posługiwał się kartą.

 Uczestnicy konsultacji w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu opowiedzieli się jednoznacznie za kartą - “książeczką” jako tą, która powinna być zastosowana w wyborach do sejmików województw, rad powiatów i rad miast na prawach powiatu. Wyborcy uznali, że proponowana informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu jest zrozumiała. Uczestnicy dnia otwartego skrytykowali karty wielkoformatowe jako niewygodne i nieporęczne dla wyborcy.

Wyborcy, którzy wzięli udział w dniu otwartym w Delegaturze KBW w Rzeszowie w większości opowiedzieli się za kartą – broszurą jako bardziej czytelną i wygodniejszą formę głosowania. Zwolennicy karty – „płachty” uznali, że szybciej, bo bez konieczności przewracania kartek, mogliby na takiej karcie odnaleźć swojego kandydata. Wyborcy pozytywnie ocenili natomiast infografikę towarzyszącą informacji o tym, jak głosować. Zgłosili jednocześnie propozycje zmian do samego tekstu informacji. Uczestnicy spotkania interesowali się także zasadami przeprowadzania wyborów samorządowych.

Ponad sto osób uczestniczyło w dniu otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach. W przeprowadzonej ankiecie zdecydowana większość wyborców opowiedziała się za kartami w formie broszury – jedynie 3 osoby były za kartami wielkoformatowymi A0 lub A1. W rozmowach z pracownikami Delegatury wyborcy proponowali między innymi, by hologramy, które mają się znaleźć na karcie do głosowania były przyklejane osobiście przez wyborcę na wybranej stronie karty z listą, na którą chce on oddać głos. Miałoby to zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom przy liczeniu głosów. Postulowali też, by w informacji o tym, jak głosować, znalazło się wyraźne wyjaśnienie, kiedy głos jest nieważny. Pojawiły się też głosy, że karty – „książeczki” powinny być zszywane w rogu lub na górze, a nie jak dotychczas - z boku.

W konsultacjach w Delegaturze KBW w Sieradzu wzięło udział kilkadziesiąt osób - w tym grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za kartą – „książeczką”. Wyborcy zwracali uwagę, że sprawne oddanie głosu na karcie – „płachcie” i wrzucenie jej do urny jest praktycznie niemożliwe. Jedna z osób, która wybrała kartę wielkoformatową uznała natomiast, że taka karta umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi listami i nazwiskami kandydatów równocześnie, przez co jest bardziej sprawiedliwa.

Wyborcy, którzy przyszli na dzień otwarty do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach w większości opowiedzieli się za kartą w formie broszury. Ocenili, że jest ona bardziej przejrzysta i wygodniejsza w użyciu. Tylko jeden wyborca uznał, że karta „płachta” jest lepsza - pod warunkiem jednak, że jej wymiar nie przekroczy rozmiaru A3. Uczestnicy konsultacji zgłaszali także uwagi do kolejności poszczególnych punktów informacji o tym, jak głosować, do rysunków ilustrujących oddawanie ważnego głosu oraz do wielkości czcionki, jaką pisane są nazwiska kandydatów. Konsultacje w skierniewickiej Delegaturze KBW odbędą się także 27 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00.

Podczas dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku więcej zwolenników znalazła karta – „płachta” niż „książeczka”. Zwolennicy karty wielkoformatowej argumentowali, że jest ona bardziej przejrzysta, bo wyborca nie musi kartkować stron, by znaleźć swojego kandydata. Jednocześnie uczestnicy konsultacji uznali, że informacja o tym, jak głosować powinna być krótsza i bardziej zwięzła, a do tego bardziej widoczna – na przykład w ramce. Wyborcy interesowali się także, dlaczego w komisjach obwodowych nie zasiadają osoby posługujące się językiem migowym, zaś dla osób niewidomych i mających problemy z poruszaniem się są stosowne udogodnienia.

Wyborcy, którzy odwiedzili Delegaturę KBW w Suwałkach jednoznacznie opowiedzieli się za kartą do głosowania w formie broszury, uznając ją za bardziej wygodną w użyciu. Uczestnicy konsultacji doszli do wniosku, że zarówno format karty jak i treść informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu powinny być takie, by nie sprawiać problemów wyborcom. Uznali również, że bardzo istotnym elementem karty – ‘’książeczki” jest jej spis treści, bo ułatwia znalezienie listy komitetu wyborczego, na który wyborca chce oddać głos.

Zdecydowana większość osób uczestniczących w dniu otwartym w Delegaturze KBW w Szczecinie opowiedziała się za kartami w formie zbroszurowanej wskazując, iż ich układ graficzny, treść i format są odpowiednie dla głosujących. Karty – „płachty” mogą w ocenie wyborców stwarzać trudności w posługiwaniu się nimi między innymi osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy konsultacji wskazywali też, że po wrzuceniu do urny wyborczej karty formatu A0, zajmuje ona znaczną część urny. Tym samym w przypadku udziału w głosowaniu większej liczby wyborców, może powstać problem ze zmieszczeniem kart w urnie. Wyborcy byli także informowani o ich prawach, o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych a także o zasadach głosowania i bieżącej działalności Delegatury.

Podczas dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu prawie wszyscy uczestnicy konsultacji orzekli, że karta „książeczka” jest bardziej praktyczna, czytelna, zapewnia dyskrecję podczas oddawania na niej głosu oraz nie sprawia tyle problemów, co karta wielkoformatowa. Wyborcy zwracali uwagę, że karta „płachta” może ulec zniszczeniu poprzez przedarcie na zagięciach w trakcie składania karty oraz przy próbie włożenia jej do koperty, czy nawet wrzucenia bezpośrednio do urny. Zwolennicy broszury podkreślali, że karta w dużym formacie jest nieporęczna i nie wszyscy wyborcy będą mogli poradzić sobie ze złożeniem takiej karty.

Większość uczestników konsultacji w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie  opowiedziało się za kartą do głosowania w formie „książeczki”. Wyborcy krytykowali „płachtę” za to, że taki format uniemożliwi tajność głosowania, bo brak będzie miejsca na swobodne rozwinięcie płachty w kabinach do głosowania.  Część wyborców przyznała jednak że mniejsze niż A0 „płachty” byłyby do zaakceptowania, bo dla wielu osób, szczególnie starszych, są one bardziej przejrzyste. Uczestnicy dnia otwartego zwracali także uwagę, aby w spotach edukacyjnych w trakcie kampanii wyborczej poświęcić więcej czasu na informacje o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu. Ich zdaniem  warto też przekonywać wyborców, że karta w formie „książeczki” to wygodny i dobry sposób głosowania.

W dniu otwartym, organiozwanym przez Delegaturę KBW w Toruniu wzięło udział kilkadziesiąt osób - osoby niepełnosprawne, samorządowcy oraz zainteresowani wyborcy. Zdecydowana większość opowiedziała się za wzorem karty do głosowania w formie "książeczki". Uczestnicy podkreślali, że korzystanie z "książeczki" nie nastręcza trudności, w przeciwieństwie do "płachty", która jest ich zdaniem bardzo niewygodna. Większość uczestników twierdziła, że informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu jest zrozumiała, jednakże  piktogramy zastosowane w informacji nie w pełni odzwierciedlają treść przekazu słownego. Były również głosy, że "obrazki" użyte w informacji są zbędne. Osoby niedowidzące zwracały uwagę na "nieprzyjazną" kolorystykę kart do głosowania w wyborach wójta. Ponadto postulowały, aby poza nakładkami na karty w alfabecie Braille`a umożliwić tej grupie wyborców głosowanie przez internet lub z wykorzystaniem specjalnych urządzeń audiowizualnych.

Wyborcy, którzy przyszli do Delegatury KBW we Włocławku uznali, że karta –„książeczka” jest dla nich lepsza niż karta – „płachta”. W ocenie uczestników dnia otwartego duża karta do głosowania mogłaby być do przyjęcia pod warunkiem, że jej rozmiar nie przekraczałby formatu B3.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przygotowała anonimową ankietę zawierającą 15 pytań , by uzyskać opinię wyborców o formacie kart do głosowania, ich czytelności, jasności informacji o tym, jak głosować, a takze o zachowaniu zasady tajności głosowania i wykorzystywania nakładek w alfabecie Braille’a. Większość uczestników ankiety opowiedziała się za kartą – broszurą. Ich zdaniem taka karta jest mniej skomplikowana, czytelniejsza, bardziej zrozumiała, poręczna i zapewnia większą tajność głosowania. Informacje o sposobie głosowania w ocenie uczestników konsultacji były czytelne na karcie zbroszurowanej. Uczestnicy dnia otwartego zwracali uwagę, że na "płachcie" informacja była mała i niewidoczna – ponad połowa uczzestników konsultacji uznało, że po przeczytaniu informacji z "płachty" nie wiedziałoby,  jak głosować.

Osoby, które odwiedziły Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie opowiedziały się za kartą w formie broszury. Podczas dnia otwartego zainteresowani wyborcy mieli możliwość zapoznania się także z zasadami przeprowadzania wyborów samorządowych jak również z zadaniami, wykonywanymi przez Komisarza Wyborczego i Delegaturę. Pracownicy Delegatury odpowiadali także na pytania dotyczące między innymi zasad głosowania w wyborach samorządowych, mówili także o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych.

Zdecydowana większość z kilkudziesięciu uczestników dnia otwartego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu opowiedziała się za kartą - broszurą. W ocenie tych wyborców „książeczka” zapewnia tajność głosowania, wygodę, bezproblemowe wrzucenie karty do urny; jest też bardziej czytelna. Według nich karta -„płachta” jest natomiast niefunkcjonalna dla wyborcy, może też stanowić problem dla obwodowych komisji wyborczych przy odnalezieniu, na kogo wyborca oddał swój głos. Niektórzy wyborcy uznali, że jeżeli ostatecznie karta do głosowania miałaby być większa niż broszura A4, to powinna mieć ona format A1.

Większość osób biorących udział w dniu otwartym w Delegaturze KBW w Zielonej Górze opowiedziało się za kartą – broszurą, uznając ją za bardziej poręczną. Wyborcy ci pozytywnie ocenili też fakt, że na drugiej stronie projektowanej książeczki musi znaleźć się spis komitetów wyborczych, umieszczonych w kolejności na dalszych stronach. Niektórzy wyborcy uznali, że karta wielkoformatowa mogłaby mieć rozmiar A1 – choć lepszy byłby A2 lub B2. W rozmowach z pracownikami Delegatury sugerowali też maksymalne uproszczenie informacji o tym, jak głosować oraz wprowadzenie w niej kolorystycznego rozróżnienia, kiedy głos jest ważny, a kiedy nie.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą prowadzić konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Także Delegatury będą organizować konsultacje z wyborcami do końca tego miesiąca. Opinie na temat kart wciąż można przekazywać także poprzez stronę www.pkw.gov.pl i kanały Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego na portalach społecznościowych. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:21-06-2017 18:23
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:26-06-2017 10:02
  Wprowadził:Anna Godzwon