Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r. (statystyki)

1.        Organizacja i przeprowadzanie wyborów i referendów

Zorganizowano i przeprowadzono:

1)  wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  referendum ogólnokrajowe;

3)  wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

5)  431 wyborów samorządowych w toku kadencji i referendów lokalnych, w tym:

a)     371 wyborów uzupełniających do rad gmin i miast niebędącymi miastami na prawach powiatu;

b)    50 wyborów ponownych;

c)     6 wyborów przedterminowych organu wykonawczego gminy;

d)    3 referenda w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego;

e)     1 nowe wybory do Rady Miasta Zielona Góra i Prezydenta Miasta Zielona Góra.

2.        Stwierdzanie wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a także obsadzanie mandatów radnych bez przeprowadzania głosowania

W bieżącej kadencji komisarze wyborczy wydali:

1)  1 326 postanowień w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

2)  13 postanowień w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3)  901 postanowień w sprawie obsadzenia mandatu radnego w sejmikach województw, radach powiatu, radach miast na prawach powiatu i radach dzielnic m.st. Warszawy.

3.        Badanie sprawozdań finansowych partii politycznych i komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła do zbadania 62 sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów:

1)  samorządowych w 2014 r., złożone przez komitety, które zawiadomiły o swoim utworzeniu Państwową Komisję Wyborczą (30);

2)  uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w okręgu wyborczym nr 75 w dniu 8 lutego 2015 r. (4);

3)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (20);

4)  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (8).

Zostało złożonych do zbadania 69 sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne i 5 informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.

Komisarze wyborczy przyjęli do zbadania 12 399 sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów samorządowych.

4.        Prowadzenie Rejestru Korzyści

Zgłoszenia do Rejestru Korzyści składa Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzom wyborczym ponad 12 000 osób pełniących funkcje publiczne (oraz ich współmałżonkowie). Osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń składają najczęściej więcej niż jedno zgłoszenie (często kilka) w ciągu roku w trakcie pełnienia funkcji.

5.        Wydawanie uchwał i komunikatów

W 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała łącznie 101 uchwał i komunikatów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Więcej informacji >>

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:04-02-2016 11:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:04-02-2016 11:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk