Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy 
oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych 
i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych 
w toku kadencji w latach 2014-2018

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1])) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.[2])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018 (M. P. poz. 65) załączniki nr 6 i 7 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu 11 sierpnia 2015 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marcin Lisiak

  • Data utworzenia:15-12-2015 21:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:15-03-2016 18:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk