Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wó

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i 735) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wielostronicowa karta do głosowania stanowi jedną kartę do głosowania i zawiera stronę tytułową i stronę ze spisem treści. Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do …………………… (nazwa rady/sejmiku) w dniu ........................ W dolnej jej części umieszcza się pouczenie następującej treści:

„INFORMACJA! Niniejsza karta do głosowania jest wielostronicową kartą do głosowania. Na karcie tej głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.”, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.”. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis „Spis treści Listy kandydatów na radnych Strona”, a poniżej ułożone według kolejności numerów list skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających listy i numery stron, na których umieszczona jest dana lista. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na radnych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na radnych.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,

d) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„9. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne strony tytułowej, strony ze spisem treści i następnych stron dla kart do głosowania w wyborach do:”;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Uchwałę stosuje się także w wyborach przeprowadzanych w toku kadencji, z tym, że jeżeli w danym dniu w jednostce samorządu terytorialnego przeprowadzane są wybory tylko do jednego organu, niezależnie od wybieranego organu:

1) karta do głosowania jest koloru białego;

2) przepis § 3 ust. 1a stosuje się odpowiednio.”;

3) załączniki nr 2-5 otrzymują brzmienie załączników nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:15-12-2015 20:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk