Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Uchwałę stosuje się odpowiednio w wyborach przeprowadzanych w toku kadencji, z tym że, w wyborach tych członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji przysługują zryczałtowane diety w połowie wysokości określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 i w § 8 ust. 1 pkt 2.

2. Jeżeli w wyborach przedterminowych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji i osobom powołanym w skład inspekcji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety wysokości określonej w ust. 1.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:15-12-2015 20:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk