Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (Monitor Polski Nr 116, poz. 1178)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.[1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum:

1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 1;

2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 2;

3) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 3;

4) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 4;

5) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik 5;

6) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 6;

7) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego - stanowiący załącznik nr 7;

8) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik 8;

9) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 9;

10) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego - stanowiący załącznik nr 10;

11) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 11;

12) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 12.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (M. P. Nr 7, poz. 83 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 634).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:  Stefan J. Jaworski[1]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-04-2016 19:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk