Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KRAJOWE                                                                                                               Warszawa, dnia 10 listopada 2006 r.

     BIURO WYBORCZE

 

Dane statystyczne 
dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

I.      Rady

1. Liczba rad - ogółem                                                                         2 826

2. Liczba sejmików województw                                                               16

3. Liczba powiatów                                                                                  314

4. Liczba gmin i miast - ogółem                                                          2 478

5. Liczba miast na prawach powiatów                                                     65

6. Liczba gmin powyżej 20.000 mieszkańców (bez miast n p.p.)         262

7. Liczba gmin do 20.000 mieszkańców                                            2 151

8. Liczba dzielnic m. st. Warszawy                                                           18

II. Radni

1. Liczba radnych ogółem                                                                 46 790

2. Liczba wybieranych radnych w sejmikach województw                   561

3. Liczba wybieranych radnych w powiatach                                    6 284

4. Liczba wybieranych radnych w gminach 
i miastach - ogółem                                                                       39 538

5. Liczba wybieranych radnych w miastach 
na prawach powiatu                                                                       1 707

6. Liczba wybieranych radnych w gminach powyżej 20.000
mieszkańców (bez miast n p.p.)                                                      5 566

7. Liczba wybieranych radnych w gminach do 20.000
mieszkańców                                                                                 32 265

8. Liczba wybieranych radnych w dzielnicach m. st. Warszawy          407

III.      Wyborcy

1.    Liczba mieszkańców                                                              37 914 915

2.  Liczba wyborców                                                                   30 233 864

-   w tym: obywateli Unii Europejskiej 
niebędącymi obywatelami polskimi                                                  187

IV. Obwody głosowania

Typ obwodu

Liczba ogółem

w tym: liczba przystosowanych obwodów dla osób niepełnosprawnych 

Powszechne

23885

4864

Szpitale oraz zakłady pomocy społecznej

1136

306

Zakłady karne 

61

0

Areszty śledcze

70

1

Oddziały zewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych

3

0

Razem

25155

5171

V. Komisje wyborcze

1.   Liczba terytorialnych komisji wyborczych                                   2 826

1a. Liczba członków terytorialnych komisji wyborczych                 20 781

2.   Liczba obwodowych komisji wyborczych                                   25 155

2a. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych                215 309

VI. Komitety wyborcze wg organów rejestrujących

- Państwowa Komisja Wyborcza

1.    Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły

Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu                           35

2.    Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych                                32

w tym:

a) komitety wyborcze partii politycznych                                             20

b) koalicyjne komitety wyborcze                                                            1

c) komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ.                          7

d) komitety wyborcze wyborców                                                             4

3.   Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa
Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia
o ich utworzeniu                                                                                   3

- Komisarze Wyborczy

1.    Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły
komisarzy wyborczych o swoim utworzeniu                               13 309

2.    Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych
przez komisarzy wyborczych                                                        13 180

w tym:

a)  komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ.                    454

b)  komitety wyborcze wyborców                                                  12 726

w tym:

-    komitety wyborcze wyborców, utworzone w celu
zgłaszania kandydatów na radnych tylko
w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców                                10 692

3.    Liczba komitetów wyborczych, którym komisarze wyborczy
odmówili przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu                          28

4.    Liczba komitetów wyborczych, które złożyły do komisarzy
postanowienie o samorozwiązaniu                                                    101

5.    Komitety wyborcze według rodzaju i województw:

Lp.

Województwo

Liczba komitetów
stowarzyszeń i organizacji

Liczba komitetów wyborczych wyborców

Liczba komitetów wyborczych
OGÓŁEM

Ogółem

w tym: utworzone w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców

1

dolnośląskie

48

1028

832

1076

2

kujawsko – pomorskie

22

666

579

688

3

lubelskie

14

1015

888

1029

4

lubuskie

19

370

314

389

5

łódzkie

32

963

832

995

6

małopolskie

25

864

679

889

7

mazowieckie

62

1651

1396

1713

8

opolskie

25

266

213

291

9

podkarpackie

24

647

516

671

10

podlaskie

11

475

416

486

11

pomorskie

19

698

599

717

12

śląskie

55

951

730

1006

13

świętokrzyskie

21

609

550

630

14

warmińsko – mazurskie

22

504

419

526

15

wielkopolskie

44

1357

1200

1401

16

zachodniopomorskie

11

662

529

673

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 25 370 komitetów wyborczych, w tym: 23 150 komitetów wyborczych utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców.

 

VII. Komitety wyborcze o zasięgu ogólnopolskim

Nr listy

Nazwa Komitetu wyborczego

Liczba rad, w których zarejestrowano listy kandydatów

Liczba kandydatów

Rady gmin

Rady powiatów

Sejmiki województw

Wójt, burmistrz i prezydent miasta

Liczba rad

Liczba kandydatów

Liczba rad

Liczba kandydatów

Liczba rad

Liczba kandydatów

Liczba gmin/ miast

Liczba kandydatów

1

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

1507

20523

1292

13197

199

6295

16

1031

601

601

2

KW Liga Polskich Rodzin

645

9688

500

5588

129

3053

16

1047

130

130

3

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

47

918

27

174

4

44

16

700

3

3

4

KW Prawo i Sprawiedliwość

1581

29007

1268

18728

297

9225

16

1054

756

756

5

KW Platforma Obywatelska

844

19383

605

11955

221

6443

16

985

298

298

6

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1144

18919

924

11912

204

6120

16

887

313

313

7

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1603

20283

1319

12535

268

6787

16

961

482

482

VIII. Wybory do rad gmin

1.         Liczba mandatów                                                                        39 538

2.         Liczba kandydatów na radnych                                               194 387

3.         Liczba okręgów                                                                            21 782

4.         Liczba list zarejestrowanych w okręgach                                   84 743

5.         Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano 
żadnego kandydata                                                                               0

6.         Liczba okręgów, w których zarejestrowano liczbę 
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów                 1019

7.         Średnio na 1 mandat przypada 5 kandydatów.

8.         Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w Łodzi, woj. łódzkie . (23)

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 227 437 kandydatów na radnych rad gmin na 39 579 mandatów.

Średnio na 1 mandat przypadało 5 kandydatów.

IX. Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1.    Liczba mandatów                                                                              407

2.    Liczba kandydatów na radnych                                                    3 825

3.    Liczba okręgów                                                                                   69

4.    Liczba list zarejestrowanych w okręgach                                        447

5.    Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano 
żadnego kandydata                                                                               0

6.    Liczba okręgów, w których zarejestrowano liczbę 
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów                       0

7.    Średnio na 1 mandat przypada 9 kandydatów.

8.    Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w Dzielnicy Praga-Południe.(13)

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 5 308 kandydatów na radnych rad dzielnic na 399 mandatów.

Średnio na 1 mandat przypadało 13 kandydatów.

X. Wybory do rad powiatów

1.   Liczba mandatów                                                                           6 284

2.   Liczba kandydatów na radnych                                                 68 131

3.   Liczba okręgów                                                                              1 346

4.   Liczba list zarejestrowanych w okręgach                                     9 189

5.   Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano 
żadnego kandydata                                                                               0

6.   Liczba okręgów, w których zarejestrowano liczbę 
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów                       0

7.   Średnio na 1 mandat przypada 11 kandydatów.

8.   Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w powiecie głubczyckim, woj. opolskie, w powiecie kozienickim, woj. mazowieckie, w powiecie zduńskowolskim, woj. łódzkie . (18)

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 57 357 kandydatów na radnych rad powiatów na 6 294 mandaty.

Średnio na 1 mandat przypadało 9 kandydatów.

XI. Wybory do sejmików województw

1.   Liczba mandatów                                                                              561

2.   Liczba kandydatów na radnych                                                    9 341

3.   Liczba okręgów                                                                                   88

4.   Liczba list zarejestrowanych w okręgach                                        954

5.   Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano 
żadnego kandydata                                                                               0

6.   Liczba okręgów, w których zarejestrowano liczbę 
kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów                       0

7.   Średnio na 1 mandat przypada 17 kandydatów.

8.   Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w województwie łódzkim . (20)

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 9 920 kandydatów na radnych sejmików województw na 561 mandatów.

Średnio na 1 mandat przypadało 17 kandydatów.

XII. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1.    Liczba gmin/miast                                                                          2 478

2.    Liczba wybieranych wójtów                                                            1 590

3.    Liczba wybieranych burmistrzów                                                      781

4.    Liczba wybieranych prezydentów miast                                            107

5.    Liczba gmin, w których nie zarejestrowano
żadnego kandydata na wójta 
(gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, woj. małopolskie)                    1

6.    Liczba gmin, w których zarejestrowano tylko jednego 
kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta                 274

7.    Ogólna liczba kandydatów                                                              8 227

w tym:

-   liczba kandydatów na wójta                                                            4 456

-   liczba kandydatów na burmistrza                                                  3 114

-   liczba kandydatów na prezydenta miasta                                         657

8. Średnia liczba kandydatów na urząd wójta wynosi 3, na urząd burmistrza wynosi 4, na urząd prezydenta miasta 6.

9. Najwięcej kandydatów na urząd wójta zostało zgłoszonych w gm. Łopuszno, woj. świętokrzyskie (9), na urząd burmistrza zostało zgłoszonych w m. Kłodzko, woj. dolnośląskie (12), na urząd prezydenta miasta w m. Łódź, woj. łódzkie (13).

Dla porównania w 2002 r. zarejestrowano 10 371 kandydatów na radnych na 2 478 obsadzanych urzędów.

Średnio o urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ubiegało się 4 kandydatów (4,18)

XIII. Kandydaci na radnych

1.    Wśród kandydatów jest:

kobiet                          79 021                           28,66 %

mężczyzn                  196 663                           71,34 %

2.    Średnia wieku kandydatów                                 45 lata

średnia wieku kobiet                                            44 lata

średnia wieku mężczyzn                                       45 lat

3.    Najmłodszy kandydat ma              18 lat

4.    Najstarszy kandydat ma                94 lat

5.    Statystyka kandydatów według płci i wieku

 

Kobiety

Mężczyźni

Razem

do 29

10 112

23 152

33 264

30-39

16 070

34 445

50 515

40-49

25 005

57 066

82 071

50-59

22 267

59 624

81 891

60-69

4 989

18 792

23 781

>= 70

578

3 586

4 164

XIV. Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1.    Wśród kandydatów jest:

kobiet                               977                           11,87 %

mężczyzn                       7 250                           88,13 %

2.    Średnia wieku kandydatów                                 48 lata

średnia wieku kobiet                                            47 lata

średnia wieku mężczyzn                                       48 lat

3.    Najmłodszy kandydat ma              25 lat

4.    Najstarszy kandydat ma                75 lat

5.    Statystyka kandydatów według płci i wieku

 

Kobiety

Mężczyźni

Razem

do 29

21

152

173

30-39

129

912

1 041

40-49

399

2 591

2 990

50-59

391

3 055

3 446

60-69

37

519

556

>= 70

0

21

21

Sporządzone przez Zespół Prawny i Organizacji Wyborów KBW

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk