Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

PAŃSTWOWA                                                       Warszawa, dnia 11 listopada 2006 r.
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-14/06

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

1. Komitety wyborcze, których kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uczestniczą w ponownym głosowaniu, mogą podjąć ponownie pozyskiwanie środków finansowych z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania. Termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy tych komitetów wyborczych upływa w dniu 26 listopada br. Komitety wyborcze, których kandydaci będą brać udział w ponownym głosowaniu, mogą wydatkować pozyskane środki w granicach obowiązujących limitów.

W związku z udziałem w ponownym głosowaniu limit wydatków nie ulega zwiększeniu.

Komitety wyborcze, których kandydaci nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitety, które nie zgłaszały kandydatów na wójta nie mogą pozyskiwać środków finansowych po dniu 12 listopada 2006 r.

2. W odniesieniu do komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, określony w art. 24 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta w związku z art. 84 Ordynacji wyborczej, 3-miesięczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do Komisarza Wyborczego albo Państwowej Komisji Wyborczej biegnie od dnia przeprowadzenia ponownego głosowania, co oznacza że upływa on 26 lutego 2007 r. Wobec komitetów wyborczych, których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitetów wyborczych, które nie zgłosiły kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta powyższy termin liczy się od dnia głosowania na kandydatów na radnych, co oznacza, że upływa on 12 lutego 2007 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk