• Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. do Przewodniczących Rad Gmin i Miast, do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Komisarzy Wyborczych dotyczące okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytor
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. do Przewodniczących Rad Powiatów, Starostów oraz Komisarzy Wyborczych dotyczące okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
 • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. do Przewodniczących Sejmików Województw, Marszałków Województw oraz Komisarzy Wyborczych dotyczące okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące biernego prawa wyborczego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości używania nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii politycznych popierających kandydatów na radnych zgłaszanych przez inne komitety wyborcze, niż komitet wyborczy danej partii politycznej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości jednoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku możliwości zgłaszania tego samego kandydata na wójta przez różne komitety wyborcze
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian w składach rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad
 • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informowania obywateli przez partię polityczną o programach rozwoju poszczególnych gmin oraz o zamiarze zgłoszenia w najbliższych wyborach kandydatów na radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mias
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzesnia 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego