Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. do Przewodniczących Sejmików Województw, Marszałków Województw oraz Komisarzy Wyborczych dotyczące okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 PAŃSTWOWA                                    Warszawa, dnia 7 lutego 2006 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-5/06

 


Panie i Panowie
Przewodniczący Sejmików Województw,
Marszałkowie Województw,
Komisarze Wyborczy
wykonujący czynności
o charakterze ogólnowojewódzkim

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z przypadającymi w bieżącym roku wyborami organów samorządu terytorialnego, przypomina o zasadach dokonywania zmian w podziale województw na okręgi wyborcze.

 

Zgodnie z art. 136 ust. 2 w związku z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) , zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, podział województwa na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych dopuszczalne są wyłącznie w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 138 ust. 1 w związku z art. 164 ust. 2 Ordynacji wyborczej.

 

Powyższe oznacza, że zmiany mogą być dokonywane jedynie w wypadku, gdy w wyniku zajścia przesłanek wymienionych w art. 138 ust. 1 Ordynacji wyborczej dotychczasowy podział województwa na okręgi wyborcze nie spełnia wymogów określonych w art. 163 ust. 2, 3 i 3a oraz w art. 164 ust. 1.

 

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się do organów samorządu województw o sprawdzenie, czy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. Należy zauważyć, że art. 163 ust. 3a Ordynacji wyborczej dodany został po przeprowadzonych w 2002 r. wyborach organów samorządu terytorialnego, zatem organy samorządu województwa powinny dokonać szczególnie wnikliwej analizy podziału województwa na okręgi wyborcze oceniając, czy wymóg określony w tym przepisie jest spełniony.

 

Prace należy podjąć w najbliższym czasie, bowiem termin dokonania zmian w podziale województwa na okręgi wyborcze upływa na 3 miesiące przed upływem kadencji sejmików województw.

 

Komisarze wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim powinni zapewnić organom samorządu województw niezbędną pomoc w ocenie zgodności projektowanych przez nie rozwiązań z przepisami ustawy oraz podejmować, w razie potrzeby, działania w trybie nadzoru.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk