Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku możliwości zgłaszania tego samego kandydata na wójta przez różne komitety wyborcze

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami) w sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami).

W szczególności do zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma odpowiednie zastosowanie art. 98 ust. 3 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którymi kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów. W powiązaniu z ust. 1 tego artykułu oraz z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o wyborze wójta.., w wypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oznacza to, że kandydować można tylko ze zgłoszenia jednego komitetu wyborczego.

Ponadto przyjęcie odmiennej interpretacji przepisów ustawy zaprzeczałoby  podstawowemu założeniu wyborów, którym jest zgłaszanie przez konkurujące ze sobą komitety wyborcze kandydatów, na których rzecz komitety te prowadzą agitację. Dopuszczenie do zgłaszania wielu kandydatów przez ten sam komitet wyborczy prowadziłoby również nieuchronnie do obejścia przepisów określających zasady finansowania kampanii wyborczej oraz podziału nieodpłatnego czasu antenowego przydzielanego komitetom wyborczym.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk